چک

چک ۵ملیونی بوده که پرداخت کردم وایشان چون همسایه بودن اعنمادکردم چک رابهمن نداد ولی رسیدی بآخط خودنوشت که پول گرفتم وحساب من را که مسدودکرده بود بازکندولی بازنکرد ورفت دوباره باپرونده جدیدی مطالبه کرد چون درپرونده قبلی قاضی رای به نفع من داده وچک راقابل قبول نبودمن چکرکنم بهنفعم بشه

male lawyer profile

دادراه:

شما با استناد به همان رسید و همچنین شهادت شهود (اگر شهودی دارید) می توانید از خود دفاع کنید و همچنین با توجه به رای قبلی که به نفع شما داده شده به نظر نمی رسد بر علیه شما رایی صادر شود.

11:26:11   1395/8/20


چک رسید شاهد