عسرو حرج در صورت عدم تمکین وبلاتکلیفی

با سلام.ایا دادگاههای خانواده اگر زن ناشزه باشد و عدم تمکبن او احرار شده باشد و زوج همه تلاش خود را برای بازگشت به زندگی توسط زن انجام داده باشد می توانند دادگاههای خانواده بلاتکلیفی و برنگشتن زن را بعد از هشت نه سال عسر و حرج او قلمداد کنند و بر همین اساس رای به طلاق بدهند؟قابل ذکر است روابط همسران هیچ مشکلی ندارد و حتی زن در دوران ناشزگی تقاضای نفقه می کند ولی زن به دلایل واهی قصد برگشتن ندارد

male lawyer profile

دادراه:

اصولاً گذشت زمان در این موضوع تاثیری ندارد و نمی تواند دلیل بر عسر و حرج قلمداد شود. اثبات عسر و حرج بستگی به دلایلی که زن عنوان می کند دارد.

14:14:49   1395/9/16


ناشزه عسر و حرج طلاق نفقه دادگاه خانواده تمکین عدم تمکین