ایا ذکر درصد سود در قرارداد خصوصی ربا محسوب میگردد؟

ایا ذکر درصد سود در قرارداد خصوصی ربا محسوب میگردد؟

male lawyer profile

دادراه:

سوالتان خیلی کلی است. اگر قاضی متوجه شود که واقعیت ربا بوده است، بله. حتی اگر قرارداد صوری تحت عنوان دیگری نوشته باشید ولی قصدتان ربا باشد، احتمالا قاضی متوجه می شود.

13:42:33   1395/9/18


ربا جرم ربا ربا در قرارداد