مشاوره ها (تعداد پاسخ ها: 2)

مبلغ غرامت

این مبلغ متغیر بوده که با توجه به آخرین حقوق مستمری بگیر (بیمه شده صندوق) مورد محاسبه قرار می گردد.

مشاهده

ایجاد فضای عمومی سمت درب و پنجره

ساخت هر قسم بنا یا سازه منطبق با پروانه ساخت، ضوابط شهرداری و مقررات قانونی می باشد .بدیهی است هر گونه تغییر در ساختمان بر خلاف گواهی پایان کار ساختمانی ممنوع بوده و مستلزم اخذ مجوز از شهرداری می باشد

مشاهده