مشاوره ها (تعداد پاسخ ها: 7)

مزاحم تلفنی

سلام هم می توانید این موضوع را به مخابرات بگویید و هم می توانید تحت عنوان مزاحمت تلفنی شکایت کنید که علاوه بر مجازات، قطع تلفن آن فرد را هم دارد

مشاهده

هک تلگرام

سلام قاعدتا این رفتار جرم است

مشاهده

شکایت از شرکت

سلام اگر ثابت شود در حین کار و به دلیل عدم ایمنی کار این اتفاق افتاده است می توان شکایت کرده و دیه را گرفت

مشاهده

معامله خرید و فروش

سلام بله قابل ابطال است هم می توانید در دادگاه حقوقی طرح دعوا کنید با عنوان ابطال اسناد و معاملات و هم دادگاه کیفری با عنوان انتقال مال غیر

مشاهده

فحش دادن

با عنوان اتهامی توهین می توانید شکایت کنید که نیاز به شاهد یا مدارکی مانند تصویر پیامک و صدای ضبط شده دارد

مشاهده

پیامکی

سلام بله می توانید

مشاهده

مشارکت در جرم

با سلام این موضوع بستگی به روند پرونده شما دارد و به صورت قطعی در اینجا نمی توان پاسخ داد اما چه عنوان شرکت در جرم و چه معاونت، مستلزم اثبات وحدت قصد و علم و اطلاع از جرایم واقع شده در شرکت می باشد و همچنین وضعیت و نقش شما در ...

مشاهده