مشاوره ها (تعداد پاسخ ها: 420)

ازدواج زوری

بهترین اقدام در خصوص متارکه ، طلاق به صورت توافقی است. در غیراین صورت صدور حکم طلاق به درخواست زوجه بسیار سخت و مشکل خواهد بود.

مشاهده

وکالت تام اموات

وکالت بعد از فوت باطل و از درجه اعتبار ساقط می شود.

مشاهده

عزل وکیل

پرداخت حق الوکاله کاملا به توافق طرفین بستگی دارد.

مشاهده

مزاحم تلفنی

از طریق دفترخدمات الکترونیک قضایی یا مراجعه مستقیم به دادسرا شکایت مطرح بنمایید.

مشاهده

تهمت و شهادت دروغین

باید پرونده و مدارک و مستندات به طور کامل مطالعه تا امکان اظهار نظر وجود داشته باشد.

مشاهده

چگونه می توانم سندی که در بازداشت است را آزاد کنم

قبول یا رد این تقاضا با مقام قضایی رسیدگی کننده به پرونده است.

مشاهده

شکایت از مدیر ساختمان

از طریق دفترخدمات قضایی ،اظهارنامه ای برای مخاطب ارسال و موارد را متذکر شوید.

مشاهده

عدم تعویض پلاک خودرو

ازطریق دفترخدمات قضایی اظهارنامه ای مبنی بر الزام به فک پلاک برای مخاطب ارسال و مهلتی تعیین نمایید.

مشاهده

خسارت دادرسی

اگر در دادخواست مطالبه خسارات ذکر شده است و دادگاه در رای ذکر نکرده است ،می توانید درخواست اصلاح رای مطرح کنید

مشاهده

تغیر ‌محل تولد شناسنامه

خیر . امکان پذیر نمی باشد.

مشاهده

عدم فک پلاک توسط خریدار

اگر ثبت نام ثنا انجام داده باشد ،می توانید با استفاده از کدملی آدرس مخاطب را به دست آورده و طرح شکایت بنمایید.

مشاهده

اجرای احکام

در صورتی که دادخواست اعسار مطرح نشود ،پس از گذشت یک ماه از تاریخ ابلاغ اجراییه می توانید درخواست جلب محکوم علیه را درخواست نمایید.

مشاهده

حاضر نشدن خریدار برای تنظیم سند و تعویض پلاک

از طریق دفترخدمات قضایی اظهارنامه ای برای مخاطب ارسال و مهلتی برای تعویض پلاک مشخص نمایید.

مشاهده

پیگیری ارجاع موتور سرقتی بدون سند

به هر حال برای اثبات ادعای مالکیت باید دلیل و مدرک داشته باشید .

مشاهده

قیمومیت

از طریق دادستان و سرپرستی امور محجورین پیگیری نمایید.

مشاهده

خیانت در امانت

ابتدا از طریق دفترخدمات قضایی اظهارنامه ای برای مخاطب ارسال و مهلتی عرفی برای استرداد وجه مشخص نمایید.

مشاهده

تاخیر تادیه

خسارت تاخیر از زمان تقدیم دادخواست و یا ارسال اظهارنامه محاسبه خواهدشد.

مشاهده

پرینت حساب تلفن

خیر. وقتی پرینت تهیه می شود به اسم اشخاص اشاره نمی شود.

مشاهده

رفع مسدودی حساب یارانه ضامن وام

می توانید به اجرای احکام مراجعه و حساب یارانه افراد تحت تکفل خود راآزاد نمایید.

مشاهده

قفل کردن پلاک

خیر. اگر پلاک توقیف شود خساراتی که مدعی هستید را نمی توانید مطالبه کنید.

مشاهده

اسناد کشاورزی

از طریق دفترخانه اسناد رسمی و یا از طریق اداره ثبت اسناد و املاک محل قابل پیگیری می باشد.

مشاهده

عقب نشینی ملک در منطقه 14

موضوع را باید از طریق شهردرای محل پیگیری نمایید.

مشاهده

اعسار مهریه

باتوجه به وضعیت تورم فعلی این امکان وجود دارد.

مشاهده

آیا قول نامه دستی اعتبار دارد و چگونه میتونم سند ماشین مو بگیرم؟

با استفاده از مبایعه نامه عادی دادخواست الزام به تنظیم سند انتقال مطرح بنمایید.

مشاهده

پس گرفتن پلاک

اگر پلاک خودرو به اسم شماهست می توانید از طریق دفتر خدمات قضایی اظهارنامه ای برای مخاطب ارسال بنمایید.

مشاهده

نفقه

اگرطرفین درخصوص تعیین نفقه توافق کنند دلیلی بر ارجاع امر به کارشناس وجود ندارد.

مشاهده

مستمری پدر به دختر

اگر پدر فوت شده باشد ،می توانید مستمری دریافت نمایید.

مشاهده

چک تخلیه

به عنوان اولین اقدام اظهارنامه ای مبنی بر استرداد چک برای مخاطبین ارسال و مهلتی عرفی جهت استرداد مشخص نمایید.

مشاهده

مهریه از اجرای ثبت

نسبت به مابقی مهریه اقدام نموده و همه ملک را ،در مزایده به اسم خود انتقال دهید.

مشاهده

سکه مهریه

قاعدتا باید عین سکه تحویل اجرا شود.

مشاهده

رابط فروش مشروبات الکلی

ماده 702 قانون مجازات اسلامی هرکس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قراردهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قراردهد به شش ماه تا یک سال حبس و تا هفتاد و چهار(74)ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نق...

مشاهده

مطالبه وجه

ابتدا می توانید اظهارنامه ای برای مخاطب ارسال و سپس دادخواست مطالبه مطرح بنمایید. مدت زمان رسیدگی بستگی به حجم کار شعبه رسیدگی کننده خواهد داشت.

مشاهده

توقیف پلاک

ابتدا اظهارنامه از طریق دفتر خدمات قضایی ارسال و سپس با مدارک و مستندات به اداره راهور مراجعه نمایید.

مشاهده

معرفی به زندان

باید به اجرای احکام کیفری مراجعه نمایید تا به زندان معرفی شوید.

مشاهده

برگشت برگ سبز خودرو

باید به اداره پست مراجعه نمایید.

مشاهده

افت قیمت چگونه تعلق میگیرد؟

افت قیمت بر اساس نظر کارشناسی تعیین خواهدشد

مشاهده

سوپیشینه دارم یا خیر

خیر. سوء پیشینه موثر کیفری ندارید.

مشاهده

توقیف پلاک خودرو

از طریق دفترخدمات قضایی دادخواست الزام به تنظیم سند انتقال به طرفیت همه فروشندگان مطرح بنمایید.

مشاهده

ابطال اقرارنامه

خیر. ارتباطی به سواد دار بودن یا بی سواد بودن ندارد. سوال خیلی کلی مطرح شده و نیاز به ارائه جزییات بیشتر می باشد.

مشاهده

تخریب دیوار توسط شهرداری

از طریق دفترخدمات قضایی شکایت کیفری مبنی بر تخریب عمدی مطرح بنمایید.

مشاهده

تخلیه ملک مسکونی (یک واحد آپارتمان)

اگر شرایط شکلی در قرارداد اجاره رعایت شده باشد می توانید از طریق شورای حل اختلاف تقاضای دستور تخلیه مطرح نمایید.

مشاهده

حساب کردن دیه

دیه در سال 99 مبلغ سیصد و نود میلیون تومان تعیین شده است.

مشاهده

تغییر نام مجدد

خیر . فقط یک مرتبه امکان تغییر اسم وجود دارد.

مشاهده

توقیف خودرو بخاطر چک برگشتی

بله . احتمال توقبف هر نوع مال اعم از منقول وغیر منقول وجود دارد.

مشاهده

اعسار ضامن

اگر دداخواست اعسار و تجدیدنظرخواهی نسبت به اعسار ردشد مجددا می توانید دادخواست اعسار مطرح بنمایید.

مشاهده

چک برگشتی

با توجه به وصف تجریدی بودن چک شما باید وجه چک ها را پرداخت و سپس در صورتی که دلیل و مستندی دارد به شخش مورد نظر رجوع نمایید.

مشاهده

خرید ملک ورثه با ورثه فوت شده

با دریافت گواهی انحصار وراثت و گواهی مالیاتی می توانید به دفترخانه اسنادرسمی مراجعه و انتقال را انجام دهید.

مشاهده

نفقه و خرجی

مقدار نفقه در صورت عدم توافق فی مابین طرفین به کارشناس خبره ارجاع و اظهارنظر انجام خواهد شد.

مشاهده

تغییر شماره در سامانه ثنا

از طریق دفتر خدمات قضایی می توانید پیگیری نمایید.

مشاهده

طلاق توافقی

اگر وکالت در طلاق دارید می توانید با اعطای وکالت به وکیل پایه یک دادگستری در خصوص طلاق توافقی اقدام نمایید. اولین اقدام مراجعه به وکیل دادگستری است.

مشاهده

شرکت با مسئولیت محدود

از طریق شورای حل اختلاف می توانید تقاضای تامین دلیل با جلب نظر کارشناس خبره در زمینه حسابرسی درخواست بنمایید.

مشاهده

تغییر محل تولد

خیر . امکان تغییر وجود ندارد.

مشاهده

استرداد اموال ربوده شده

موضوع وصف مجرمانه ندارد ، صرفا از طریق حقوقی قابل پیگیری است.

مشاهده

نحوه توقیف خودرو

بله. هیچ مانعی ندارد . می توانید از طریق دفترخدمات قضایی اقدام نموده ،درنهایت سه دانگ را توقیف نمایید.

مشاهده

دریافت هزینه سند از شخص اول فروشنده ملک

ابتدا اظهارنامه ای در این خصوص برای مخاطب ارسال بنمایید

مشاهده

اعمال حق حبس در مرحله اجرای حکم

طبق رای دادگاه باید حکم اجرا شود و کسی نمی نواند مانع اجرای حکم به هردلیلی شود.

مشاهده

دیه ضرب و جرح

مشکلی پیش نخواهد آمد مگر اینکه بخواهید درخواست از کارافتادگی مطرح کنید.

مشاهده

رابطه نامشروع

از طریق دفترخدمات قضایی اظهارنامه ای مبنی استرداد ارسال نمایید.

مشاهده

حق مالک نسبت به مستاجر سرقفلی

اگر توافق حاصل نشد می توانید از طریق شورای حل اختلاف درخواست تعیین کارشناس خبره در این زمینه درخواست نمایید.

مشاهده

پیش خرید آپارتمان مسکونی

با توجه به ماده 20 قانون پیش فروش ساختمان باید مشکلات به وجود آمده را از طریق ارجاع به داوری حل و فصل نمایید.

مشاهده

موتور مزایده ای

اگر قبلا پلاک ملی داشته باشد امکان نقل و انتقال و پلاک مجدد وجود دارد.

مشاهده

محجوریت

از طریق دایره سرپرستی دادسرا پیگیری نمایید.

مشاهده

رضايت جهت توقيف ماشين

بستگی دارد که پرونده در چه مرحله ای باشد.

مشاهده

موتور مزایده ای

اگر پلاک ملی نداشته باشد امکان انتقال سند وجود ندارد.

مشاهده

فسخ معامله به دلیل قرار گرفتن در طرح

متن قرارداد و تمام شروط آن باید به دقت بررسی شود.

مشاهده

برداشتن پسوند در شناسنامه

ایرادی در اینکه بخواهید پسوند را حذف کنید وجود ندارد.

مشاهده

برداشتن پسوند از شناسنامه

سلام امکان حذف پسوند وجود دارد ولی در قسمت توضیحات ذکر می شود.

مشاهده

راهنمایی برای الزام به تنظیم سند یا ... ؟

بهترین اقدام توافق در مورد مشکل پیش آمده و عدم مراجعه به مراجع قضایی است.

مشاهده

دریافت وجه خسارت

سلام معمولا پس از تحویل فیش به ذی حسابی حداکثر دوهفته بعد پول به حساب شخص واریز می شود. متاسفانه بابت این تاخیر خسارتی به شما تعلق نخواهد گرفت.

مشاهده

دریافت وجه خسارت

سلام معمولا پس از تحویل فیش به ذی حسابی حداکثر دوهفته بعد پول به حساب شخص واریز می شود. متاسفانه بابت این تاخیر خسارتی به شما تعلق نخواهد گرفت.

مشاهده

معاوضه خودرو

از طریق دفترخدمات قضایی اظهارنامه ای مبنی بر تحویل پراید برای مخاطب ارسال و مهلتی عرفی تعیین بنمایید.

مشاهده

در مورد غرامت

دیه کامل درسال 99 مبلغ سیصد و سی میلیون تومان تعیین شده است

مشاهده

در مورد غرامت

دیه کامل درسال 99 مبلغ سیصد و سی میلیون تومان تعیین شده است

مشاهده

شریک چاه کشاورزی

پس از صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده می توانید اموال او را توقیف نمایید.

مشاهده

کفیلی میخوام

از طریق دفتر خدمات قضایی دادخواستی تحت عنوان نصب امین عاجز و یا کفیل مطرح تا رسیدگی و شما به عنوان کفیل معرفی خواهیدشد.

مشاهده

درباره قرارداد

از طریق دفترخدمات قضایی ابتدا اظهارنامه ای مبنی بر تحویل کالا برای مخاطب ارسال و مهلتی عرفی تعیین بنمایید.

مشاهده

فحاشی و تهمت ناموسی

از دادگاه تقاضاکنید که جلسه ای جهت استماع شهادت شهود تشکیل دهد.

مشاهده

مشاوره شکایت از شوهر

اگر قصد شما طلاق نیست ، بهتر از طرح شکایت کیفری و حقوقی منصرف شوید ،به دلیل اینکه مراجعه به دادگاه و دادسرا باعث ایجاد مهر و محبت بین زوجین نخواهدشد.

مشاهده

تبدیل زندان به جزای نقدی

اگر رای دادگاه قطعی شده است باید به استناد رضایت نامه لایحه ای تنظیم تا پرونده به شعبه صادرکننده رای قطعی ارسال و تصمیم گیری انجام شود.

مشاهده

غرامت

مبلغ دیه در سال 99 سیصد سی میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

مشاهده

درباره چک

از طریق دفترخدمات قضایی لایحه ای ارسال و مرابت عدم و علت عدم حضور را ذکر بنمایید.

مشاهده

کسر یک چهارم و یک سوم بابت مهریه

طبق قانون در صورتی که شخص متاهل باشد ،یک چهارم از حقوق او بابت بدهی کسر می شود.

مشاهده

مهريه

کل مهریه ملاک است.

مشاهده

صدور حواله موسسه

تاثیری در اصل موضوع ندارد.

مشاهده

ضمانت بانکی

یک چهارم از حقوق دریافتی شما در صورت متاهل بودن قابل توقیف است.

مشاهده

اعاده دادرسی

سلام ابتدا باید شکایت جعل مطرح تا رسیدگی و حکم به محکومیت صادر شود و سپس اعاده دادرسی مطرح بنمایید.

مشاهده

در بستر نخوابیدن با شوهر

زوج طبق قانون و شرع می تواند بدون دلیل زوجه را طلاق دهد.

مشاهده

تنظیم سند

از طریق سایت اداره ثبت اسناد و املاک اقدام نمایید

مشاهده

چک امانی

از طریق دفترخدمات قضایی اظهارنامه مبنی بر استردادلاشه چک ارسال نمایید

مشاهده

محجور بودن پدر بعلت آلزایمر و عدم توانایی اداره امور مالی خود

به دایره سرپرستی امور محجورین دادسرا مراجعه نمایید.

مشاهده

محاسبه 20 روز مهلت برای اعتراض

بستگی به تاریخ ابلاغ به شما و مهلت و فرجه قانونی دارد که برای شما درنظر گرفته شده است حسب موردپاسخ سوال متفاوت است

مشاهده

سو پیشینه کیفری و درج ان در گواهی

چون موضوع مربوط به حدود9 سال پیش بوده است جای نگرانی ندارد و شما سابقه موثر کیفری نخواهید داشت.

مشاهده

شماره همراه در سامانه ثنا

با اصل کارت ملی به دفتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه و شماره تماس خود را تغییر دهید

مشاهده

من 5 سکه گذاشتم اجرا

فعلا فقط در مورد پنج سکه تصمیم گرفته شده است . باید مجددا دادخواست مطالبه مابقی مهریه را مطرح کنید .

مشاهده

شکایت ترک انفاق

سلام. شکایت ترک انفاق نتیجه نخواهد داشت . ولی می توانید دادخواست مطالبه نفقه مطرح کنید .

مشاهده

شورای حل اختلاف

سلام . معمولا در جلسات دادگاه و شورای حل اختلاف مانع از ورود دیگران به جلسه می شوند .فقط افراد ذی سمت حق ورود به جلسه دارند.

مشاهده

ملاک مجهول المکان بودن خوانده

اگر ثبت نام ثنا داشته باشد و آدرس تهران اعلام شده باشد چاره ای ندارید که آدرس موصوف را اعلام نمایید.

مشاهده

مهریه از ثبت

خودرو شما از طریق اجرای ثبت بابت پرداخت مهریه توقیف می گردد و سپس در مزایده به فروش می رسد.

مشاهده

ملک در رهن بانک

فقط در صورت تسویه کامل وام و یا احیانا توافق با بانک می توانید انتقال سند انجام دهید در غیر این صورت امکان پذیر نمی باشد.

مشاهده

مطالبات حقوق معوقه

اگر پرداخت نشد باید موضوع را از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری نمایید. البته با مشاوره با یک متخصص در انور دیوان عدالت اداری

مشاهده

راهنمایی رفع مسدود حساب

طبق قانون اجرای احکامدمدنی فقط یک چهارم حقوق مستخدمین دولت قابل توقیف است.

مشاهده

فسخ قولنامه دستی

همانطور که خودتان ذکر کرده اید در مبایعه نامه راجع به فسخ مطلبی بیان نشده است. فسخ بدون دلیل امکان پذیر نمی باشد مگر اینکه با توافق هم مجدد خودرو را از ایشان خریداری نمایید.

مشاهده

عدم تمکین

مخاطب محترم توضیحاتی مطرح نموده اید ولی مشخص نکرده اید که چه سوالی دارید؟ در مورد نفقه؟ تمکین ؟ پرداخت مهریه؟ طلاق ؟

مشاهده

رضایت شاکی حقوقی در دفترخانه قبل از رای دادگاه

بستگی به نوع جرم و مجازات قانونی آن دارد. اگر جرم جزء جرایم قابل گذشت باشد مثل تخریب با رضایت شاکی پرونده مختومه می گردد. ولی اگر جزء جرایم غیر قابل گذشت باشد مثل کلاهبرداری با رضایت شاکی پرونده مختومه نمی شود و جنبه عمومی ...

مشاهده

طلاق خلع

هر گاه زنی تقاضای طلاق کند و چیزی (مالی) را در قبال طلاق ببخشد چه اینکه مرد قبول کند و یا اینکه دادگاه به جای او قبول کند طلاق خلعی است و طلاق خلعی بائن است خلع به معنی بخشیدن است یعنی زن مقداری مال مثلا بخشی از مهریه را به جه...

مشاهده

وکالت به شخص دیگری

سلام. فقط وکلای دادگستری می توانند در دادسرا و دادگاه اعلام وکالت نمایند.

مشاهده

حضانت فرزند

ولایت که همیشه با پدر و جد پدری است. حضانت تا سن هفت سالگی با مادر است.

مشاهده

طلاق

به هر حال برای درخواست طلاق باید دلیل محکمه پسند داشته باشید.

مشاهده

نفقه در دوران عقد

بعداز بیست روز فرصت تجدیدنظرخواهی می توانید درخواست صدور اجراییه بنمایید . بعداز ابلاغ اجراییه یک ماه فرصت دارد تا دادخواست اعسار مطرح کند.

مشاهده

فرار از دین

می توانید به استناد ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شکایت کیفری مبنی بر فرار از دین مطرح کنید.

مشاهده

حذف اکانت ثنا

خیر . چون یک حساب کاربری برای شما باز شده است و همه ابلاغ ها به این حساب ارسال می شود.

مشاهده

ابلاغیه نیمه الکترونیک

اگر بخواهید شکایت کیفری و دادخواست حقوقی مطرح نمایید اجبارا باید ثبت نام ثنا انجام دهید.

مشاهده

چک برگشتی

واخواهی و درخواست برای قسطی شدن با هم متفاوت است. اگر می خواهید دادخواست تقسیط مطرح کنید نیازی نیست که واخواهی انجام دهید.

مشاهده

دادخواست اعسار

دوخواسته متفاوت است . وبعدا مجددا دادخواست اعسار از محکوم به خواهد داد.

مشاهده

سند موتورسيكلت

در خصوص اموال منقول منع قانونی وجود ندارد

مشاهده

کلاهبرداری خودرو

به استناد مدارک و مستنداتی که دارید مبایعه نامه، وکالت نامه ، چک و غیره شکایت کیفری مبنی بر کلاهبردادی و تحصیل مال مطرح کنید.

مشاهده

نحوه ثبت تامین دلیل در سامانه الکترونیکی

تامین خواسته و تامین دلیل دو خواسته متفاوت است. درضمن برای ثبت دادخواست باید به دفترخدمات الکترونیک قضایی مراجعه کنید.

مشاهده

نقض دادنامه معترض عنه

عنوانی که خواهان در دادخواست خود مطرح کرده است اشتباه می باشد یا مرجع رسیدگی صحیح نمی باشد و یا ... و باید دادخواست جدیدی مطرح نماید.

مشاهده

اعسار

مدت زمان ابلاغ دادنامه مشخص نیست ولی رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض است.

مشاهده

انتقال پلاک خودرو

سلام . به هیچ وجه امکان پذیرنمی باشد چراکه شخص هیچ گونه مالکیتی نسبت پلاک ندارد.

مشاهده

اصلاح تاریخ وقوع جرم

به محض اینکه ابلاغیه جهت ادای توضیح برای شما فرستاده شد به شعبه دادیاری مراجعه و اصلاح بنمایید.

مشاهده

خسارت افت خودرو

می توانید ازطریق شواری حل اختلاف دادخواست تامین دلیل با جلب نظر کارشناس خبره در این زمینه مطرح بنمایید.

مشاهده

اعسار چک

رسیدگی و صدور رای در مورد اعسار بستگی به اظهارات طرفین و نحوه دفاعیات طرفین و علی الخصوص بستگی به اظهارات شهود دارد. هر مالی از محکوم علیه سراغ دارید می توانید به دادگاه اعلام نمایید.

مشاهده

برای اتباع خارجه چگونه شناسنامه گرفت

از طریق ارائه دادخواست حقوقی می توانید به نتیجه برسید.

مشاهده

پلاک خودرو

به هیچ وجه امکان پذیر نمی باشد.

مشاهده

توقیف خودرو برای چک برگشتی

امکان توقیف هرمالی اعم از منقول یا غیر منقول وجود دارد. از طریق سیستم ثنا می توانید پیگیری نمایید.

مشاهده

شکایت از باطری ساز خودرو

به اتحادیه صنف مربوطه مراجعه کنید

مشاهده

ارجاع از شورای حل اختلاف به دادسرا

در خصوص جرم جعل شاکی باید به صورت جداگانه شکایت کیفری مطرح نماید.

مشاهده

وثیقه

می توانید به جای سند وجه نقد به صندوق دادگستری واریز نمایید.

مشاهده

معامله صوری

اگرقبل از صدور اجراییه و ابلاغ به شما انتقال انجام گرفته باشد مشکلی پیش نخواهد آمد.

مشاهده

درخواست اعسار مهریه

خودرو مورد اشاره از طریق اجرای ثبت قابل توقیف است. بعد از توقیف می توانید درخواست مستثنیات دین مطرح تا رسیدگی در این خصوص انجام گیرد.

مشاهده

نحوه دریافت خسارت تاخیر در انتقال سند

مشروط به اینکه در قرارداد منعقده فی مابین طرفین شرطی در این خصوص نوشته شده باشد حسب مورد احتمال دریافت خسارت وجود دارد.

مشاهده

رفع سوپیشینه سرقت

چه محکومیتهایی در سوء پیشینه افراد درج می‌گردد؟  همه محکومیت‌ها در برگه استعلام سوء‌پیشینه درج نمی‌شود ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 وتبصره یک آن که مقرر می‌دارد:  درغیر موارد فوق (در ادامه مطل...

مشاهده

طلاق توافقی

پاسخ نامه پزشکی قانونی از طریق سیستم به دفتر دادگاه ارسال می شود و صرفا در مورد باکره بودن یا نبودن است.

مشاهده

جهیزیه

از طریق شورای حل اختلاف دادخواست تامین خواسته و استرداد جهیزیه مطرح نمایید.

مشاهده

شامل شدن نفقه در خونه پدری در دوران نامزدی عرفی و کلاهبرداری

از زمانی که زوجین به عقد نکاح یکدیگر در می آیند . زوجه مستحق دریافت نفقه است. اگر حق حبس داشته باشد نمی توان زوجه را مجبور به تمکین کرد.

مشاهده

شورای حل اختلاف

رسیدگی به پرونده طلاق در صلاحیت شورای حل اختلاف نیست و اگر هم به شورا ارجاع شده است صرفا جهت صلح وسازش بین طرفین می باشد اگر مصالحه سازش انجام نگرفت پرونده به دادگاه ارسال می شود.

مشاهده

درخواست مهریه از اداره ثبت

با توجه به قانون جدید وارجاع اجباری همه پرونده های مهریه به اجرای ثبت حجم کار این اداره بسیار بالا بوده و افراد بسیاری در نوبت رسیدگی هستند.

مشاهده

چک برگشتی

اگر چنانچه رای صادره به صورت غیابی صادر شده باشد محکوم علیه می تواند واخواهی کند و درصورت قبولی واخواهی دستور رفع توقیف صادر خواهد شد.

مشاهده

حبس تعزیری و وثیقه

اگر فرجه قانونی برای تجدیدنظرخواهی به اتمام نرسیده می تواند اعتراض و مستند به ماده 37 و 38 قانون مجازات اسلامی تقاضای تخفیف بنماید ویا اینکه اسقاط حق تجدیدنظرخواهی و مستند به ماده 442 آ د ک تقاضای تخفیف بنماید.

مشاهده

فرار از دین

رأی وحدت‌رویه شماره 774 – 1398/1/20 هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور نظر به این که قانونگذار در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394/23/4، در مقام تعیین مجازات برای انتقال‌دهندگان مال با انگیزه فرار از دین، ...

مشاهده

ترک انفاق

زمانی که قرار منع تعقیب صادر می شود این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ از سوی شاکی قابل اعتراض می باشد و پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری 2 ارسال می شود در اکثر موارد قرار منع تعقیب تایید می گردد.

مشاهده

نحوه تقسیط اعسار بر چک 39 میلیون تومانی

نحوه تقسیط براساس اظهارات شما اموال ودارایی های منقول و غیرمنقول و اظهارات شهودی که شما به دادگاه معرفی می کنید و همچنین اظهارات ودفاعیات طرف مقابل شما و در نهایت نظر دادرس دادگاه است و هیچ عرف و روال و رویه خاصی ندارد.

مشاهده

ترک انفاق

دادگاه تجدیدنظر معمولا در این گونه موارد مثل ترک انفاق جلسه رسدگی نعیین نمی کند مگر اینکه اخذ توضیح از طرفین خیلی ضرورت داشته باشد.

مشاهده

گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج

زوج به دادگاه خانواده مراجعه در خواست طلاق مطرح کرده است .طبق قانون زوج هر موقع اراده کند می تواند برای طلاق زوجه بدون دلیل اقدام کند البته باید کلیه حق و حقوق قانونی زوجه مشخص و پرداخت شود

مشاهده

فروش خودرو به نمایندگی

بهتر این است که کسی که فعلا مدعی مالکیت است طرح دادخواست بنمایید واز طریق دادگاه حکم صادر شود تا بعدا اگر مدعی دیگری در این خصوص ادعا نمود شما متضرر نگردید.

مشاهده

تصادف

دادگستری مرجع رسیدگی به تظلمات است هر شخصی می تواند هر نوع ادعایی دارد در محاکم دادگستری مطرح نمایید اما اینکه بتواند این ادعا را ثابت کند بحث دیگری است . در صورت طرح دادخواست و پس از بررسی مدارک احتمالا کارشناس خبره در ای...

مشاهده

خرید زمین

از طریق دفتر خدمات قضایی و طی اظهارنامه ای مراتب را به ورثه اعلام نمایید در صورت عدم پاسخ گویی اقدام به طرح دادخواست به طرفیت ورثه بنمایید.

مشاهده

وکالت بلاعزل و وکالت تعویض پلاک

تا زمانی که سند در رهن بانک باشد و اقساط پرداخت نشود امکان نقل و انتقال وجود ندارد.

مشاهده

سند ملک

اگر سند را به عنوان وثیقه به اجرای احکام معرفی نمایید امکان نقل و انتقال تا زمان رفع بازداشت از سند وجود نخواهد داشت.

مشاهده

نفقه معوقه

طلاق توافقی یعنی توافق برای همه امور مالی اعم از نفقه و مهریه و غیره... پس از طلاق توافقی طرفین دیگر هیچ ادعایی نمی توانند نسبت به هم داشته باشند.

مشاهده

ارث از شوهر

چون هنوز حکم طلاق صادر نشده پس یک هشتم از ارث شوهر به زوجه تعلق خوهد گرفت.

مشاهده

شکایت با بارنامه

اگر کارخانه دادخواستی علیه شما مطرح نمود می توانید در اولین جلسه رسیدگی درخواست جلب ثالث مطرح نمایید.

مشاهده

درگیری و فحاشی و توهین

با استناد به مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی تقاضای تخفیف بنمایید.

مشاهده

بابت پیامک از دادگاه

مدتی منتظر بمانید تا از طریق ثنا ابلاغ برای شما صادر خواهد شد اگر تا پایان سال ابلاغی برای شما ارسال نشد به شعبه کیفری جهت پیگیری مراجعه کنید و یا کار به یک وکیل دادگستری بسپارید.

مشاهده

توقیف ماشین

به استناد ماده 147 و 148 قانون اجرای احکام می توانید نسبت به توقیف خودرو اعتراض نمایید.

مشاهده

معامله صوری

طبق ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه حقوقی باید از رای کیفری تبعیت کند. اگر در پرونده کیفری نسبت به بزه فرار از دین رای بر برائت صادر شده بعید است که در پرونده که می خواهید مطرح کنید به نتیجه ای برسید. البته اینکه در د...

مشاهده

مهریه

امکان توقیف هر نوع مال اعم از منقول و غیر منقول از طریق اجرای احکام به طور کلی وجود دارد. بعداز توقیف محکوم علیه می تواند به اجرای احکام مراجعه و درخواست مستثنیات دین مطرح کند. قبول یا رد ادعای مستثنیات دین در حیطه اختیار ق...

مشاهده

ادعای فروش ارزان

طبق ماده 10 و 223 قانون مدنی اصل برصحت و لزوم قراردادها است . تا زمانی که خدشه ای به مبایعه نامه وارد نشده و از سوی دادگاه فسخ و یا ابطال قرارداد اعلام نشده است قرارداد به قوت خود باقی است می توانید با وکالت نامه ای که دارید سن...

مشاهده

تقاضای طلاق

برای صدور حکم طلاق باید دلیل محکمه پسند داشته باشد. ضمن اینکه با وجود سیستم ثنا و وجود کدملی احتمال صدور و ثبت طلاق به صورت غیابی بسیار کم شده است.

مشاهده

تقاضای طلاق

برای صدور حکم طلاق باید دلیل محکمه پسند داشته باشد. ضمن اینکه با وجود سیستم ثنا و وجود کدملی احتمال صدور و ثبت طلاق به صورت غیابی بسیار کم شده است.

مشاهده

تقاضای طلاق

برای صدور حکم طلاق باید دلیل محکمه پسند داشته باشد. ضمن اینکه با وجود سیستم ثنا و وجود کدملی احتمال صدور و ثبت طلاق به صورت غیابی بسیار کم شده است.

مشاهده

رفع توقیف خودروی لیزینگی

منظورشما از اینکه عنوان نموده اید 《به عنوان تنفس》 مشخص نیست .

مشاهده

طلاق توافقی

برای طلاق توافقی حتما باید به مشاوره مراجعه کنید .

مشاهده

انجام تحقیقات توسط شورای حل اختلاف

مطلبی که عنوان نموده اید به هیچ وجه در صلاحیت شورای حل اختلاف نمی باشد .

مشاهده

حقوق بازنشستگی برای دختر مطلقه

سلام. ارتباطی به اموال و دارایی شما ندارد. بلافاصله با ارائه سند طلاق مستمری برقرار می شود.

مشاهده

توقیف ماشین لیزینگی شخص فوت شده

با توجه به تورم موجود و افزایش قیمت خودرو بهترین اقدام پرداخت اقساط خودرو و دریافت خودرو است.

مشاهده

توقیف ماشین لیزینگی شخص فوت شده

با توجه به تورم موجود و افزایش قیمت خودرو بهترین اقدام پرداخت اقساط خودرو و دریافت خودرو است.

مشاهده

همسرم قفل درب عوض کرده

با صورت جلسه ای که در کلانتری تنظیم شده است و عندالزوم شهادت شهود می توانید شکایت کیفری مبنی بر ممانعت از حق مطرح کنید.

مشاهده

عنوان نامشخص و تشخیص بعهده قاضی

در دادخواست حقوقی باید به طور واضح،مشخص و کاملا منجز خواسته خود رابیان نمایید . اینکه خواسته خود را مبهم بنویسید امکان پذیر نیست.

مشاهده

توقیف فیزیکی خودرو برای مهریه

بعدازتوقیف سیستمی از طریق راهور می توانید توقیف فیزیکی خودرو را نیز دریافت و در این خصوص اقدام نمایید

مشاهده

سوپیشینه رابطه نامشروع

چه محکومیتهایی در سوءِ پیشینه افراد درج می‌گردد؟ همه محکومیت‌ها در برگه استعلام سوءِ‌پیشینه درج نمی‌شود ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 وتبصره یک آن که مقرر می‌دارد: درغیر موارد فوق (در ادامه مطلب ب...

مشاهده

توقیف پلاک

سلام. اگر کار با توافق حل نشد باید دادخواست الزام به تنظیم سند انتقال مطرح نمایید .

مشاهده

دریافت سند ماشین

اگرسند خودرو به اسم مرحوم است همه وراث باید ذیل مبایعه نامه را امضا کرده باشند تا بتوانید از طریق قانونی اقدام کنید.

مشاهده

چک

اگر امضا متعلق به شما نیست می توانید در اولین جلسه رسیدگی اصل چک را روئیت و سپس یا اظهار انکار و تردید بنمایید یا ادعای جعل را مطرح کنید.

مشاهده

چک

اگر امضا متعلق به شما نیست می توانید در اولین جلسه رسیدگی اصل چک را روئیت و سپس یا اظهار انکار و تردید بنمایید یا ادعای جعل را مطرح کنید.

مشاهده

چک

اگر امضا متعلق به شما نیست می توانید در اولین جلسه رسیدگی اصل چک را روئیت و سپس یا اظهار انکار و تردید بنمایید یا ادعای جعل را مطرح کنید.

مشاهده

برگشت دیه

به استناد ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری می توانید با توجه به مدارک ومستندات خود تقاضای اعاده دارسی مطرح کنید.

مشاهده

عدم انتقال مالکیت خودرو

در رای صادره مبنی بر محکومیت خوانده به تنظیم سند انتقال خودرو کلیه هزینه ها اعم از تمبر دادرسی ، حق الوکاله وکیل و هزینه دفتر خدمات قضایی نیز درج خواهدشد و طرف مقابل موظف به پرداخت خواهد بود.

مشاهده

وثیقه ملکی

اگر ملک در رهن بانک باشد حال به هر مبلغی برای دادسرا یا دادگاه مورد قبول نیست.

مشاهده

تهمت و افترا

صدای ضبط شده به عنوان دلیل برای دادسرا یا دادگاه محسوب نمی شود و فقط به عنوان اماره یا قرینه می تواند به همراه سایر دلایل و قرائن به کشف حقیقت و احراز جرم کمک کند.

مشاهده

شماره پرونده

هر پرونده ای که در دادگاه تشکیل می شود یک شماره 16 رقمی ثابت دارد . و یک شماره بایگانی که در هر مرحله متغیر است . برای هر مرجعی که بخواهید مراجعه کنید همان شماره 16 رقمی کافی است. ضمن اینکه از طریق سایت adl iran می توانید با شماره ...

مشاهده

راهنمایی

در خصوص حقوق و مزایا از طریق اداره کار با شکایت کنید ودرخصوص بیماری و مشکلات مثل کمر درد می توانید از طریق دادسرا اقدام نمایید.

مشاهده

ارثیه

ابتدا باید فرم گواهی انحصار وراثت را تهیه و سپس علیه فروشندگان و خریداران ملک اقدام به طرح دعوا مبنی مطالبه سهم الارث مطرح کنید. قبل از طرح دعوا نیز می توانید اظهارنامه از طریق دفتر خدمات قضایی برای فروشندگان و خریداران ...

مشاهده

اعسار

اگر طلب شما را به طور کامل پرداخت کرده است . طرح مجدد دادخواست هیچ معنا و مفهومی ندارد و هیچ مشکلی برای شما پیش نخواهد آمد .

مشاهده

فسخ قولنامه دستی فروش خودرو

چنانچه بخواهید خودرو را پس بگیرید باید از پدر خانم خود شکایت کیفری مبنی بر فروش مال غیر بنمایید که البته مجازات سنگینی در انتظار ایشان خواهد بود. حبس ،جزای نقدی،رد مال قبل از اقدام به طرح شکایت به عواقب این نوع شکایت فکر ک...

مشاهده

سلام بنده 27 میلیوم چک برگشتی داشتم که ماشین مرا توقیف کردند که بعد از اثبات اینکه ماشین برای امرار

ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: انتقال مال به دیگری به هر نحو به‌وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی ...

مشاهده

عدم فک پلاک خودرو

اظهارنامه ای مبنی بر الزام به فک پلاک از طریق دفتر خدمات قضایی برای مخاطب ارسال و مهلتی برای تعویض و فک پلاک مشخص کنید.

مشاهده

مستاجر نمیاد حساب کتاب کنیم

تا پایان مدت قرارداد منتظر مانده و پس از اتمام قرارداد جهت تخلیه به شورای حل اختلاف مراجعه و دستور تخلیه ملک را درخواست می نمایید در ضمن می توانید چنانچه طلبی از مستاجر دارید نیز در دادخواست مطرح نمایید.

مشاهده

تعدیل اقساط و وام برای زندانی مالی

محکوم علیه می تواند مجدد دادخواست تعدیل اقساط بدهد و هیچ محدودیتی در این زمینه وجود ندارد چرا که دادخواست اعسار و تقسیط و تعدیل اقساط مشمول اعتبار امر مختومه نمی شود.

مشاهده

رفع توقیف پلاک

سلام. باید دادخواست الزام به تنظیم سند انتقال خودرو به طرفیت مالک رسمی و فروشنده قبل از شما مطرح کنید .

مشاهده

مدت بسته ماندن حساب بانکی

سلام. تازمانی که بدهی شما پرداخت نشود همچنان حساب های شما مسدود خواهد بود

مشاهده

خسارت تاخیر تادیه بر چک تا چه زمانی محاسبه میشود؟

خسارت تاخیر از تاریخ سر رسید چک تا زمان اجرای حکم محاسبه می گردد.

مشاهده

نحوه جلب ثالث

ماده 135 قانون آیین دادرسی مدنی: هر یک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را لازم بداند، می تواند تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنماید...

مشاهده

بدهکار

ابتدا اظهار نامه ای مبنی بر درخواست کلیه وجوه برای طرف مقابل ارسال و مراتب را به وی اعلام نموده مهلتی برای پرداخت مشخص کنید چنانچه نتیجه ای حاصل نشد از طریق دفتر خدمات قضایی دادخواستی علیه ایشان مطرح بنمایید

مشاهده

بدهکار

ابتدا اظهار نامه ای مبنی بر درخواست کلیه وجوه برای طرف مقابل ارسال و مراتب را به وی اعلام نموده مهلتی برای پرداخت مشخص کنید چنانچه نتیجه ای حاصل نشد از طریق دفتر خدمات قضایی دادخواستی علیه ایشان مطرح بنمایید

مشاهده

فسخ مبایعه نامه

به عنوان اولین اقدام باید مراتب را از طریق ارسال اظهارنامه به طرف مقابل اطلاع دهید و درخواست فسخ را مطرح کنید.

مشاهده

فسخ مبایعه نامه

به عنوان اولین اقدام باید مراتب را از طریق ارسال اظهارنامه به طرف مقابل اطلاع دهید و درخواست فسخ را مطرح کنید.

مشاهده

پرداخت وجه

سلام. اظهارنامه ای مبنی بر استرداد وجه براب او ارسال کنید.

مشاهده

جلب

اگر پرونده در اجرای احکام حقوقی باشد اول اعسار و سپس یک ضامن و یا یک سند حسب مورد نیاز است.

مشاهده

موارد رسیدگی و ارجاع مستقیم به دادگاه

شکایت کیفری در مرحله اول به دادسرا ارجاع می شود و سپس جهت صدور حکم به دادگاه ارسال می شود

مشاهده

قصور

ابتدا موضوع را ار طریق نظام پزشکی باید پیگیری کنید

مشاهده

پرینت خط همراه اول

معمولا در این موارد دستور برای اخذ پرینت نمی دهند.

مشاهده

سوال حقوقی

در پرونده های حقوقی امکان جلب شاهد وجود ندارد.

مشاهده

درخواست مهریه و نفقه

نفقه از طریق شورای حل اختلاف و مهریه از طریق دفترخانه ای که ازدواج در آن ثبت شده و درنهایت اجرای ثبت

مشاهده

انفساخ قرارداد

اگر سر موعد چک موجودی در حساب بانکی بوده است مشکلی پیش نخواهد آمد

مشاهده

ایا عقیم بودن مرد دلیل بر عدم تمکین زن می باشد؟

عقیم بودن یا نبودن شوهر دلیلی برای عدم تمکین نمی باشد . زوجه می تواند به استناد شروط ضمن العقد و عقیم بودن زوج درخواست طلاق مطرح کند.

مشاهده

حکم غیابی و مسدودی حساب

می توانید نسبت به رای صادره چنانچه غیابی باشد واخواهی نموده و درخواست رفع توقیف را مطر ح نمایید

مشاهده

ارث

بله به آنها هم ارث می رسد.

مشاهده

خیانت همسر

سلام . قبل از انجام هر اقدامی و مراجعه به دادگستری و یا وکیل دادگستری حتما به یک مشاور خبره خانواده مراجعه و چنانچه نتیجه ای حاصل نشد برای طلاق و مطالبه حق وحقوق اقدام نمایید

مشاهده

شکایت ماشین

سلام . به اجرای احکام مراجعه و با اصل مدارک به توقیف اعتراض نمایید

مشاهده

تحویل مبیع

سلام . اولا باید قرارداد منعقده فی مابین طرفین به طور کامل بررسی و کلیه مفاد آن ملاحظه شود تا بتوان اظهار نظر نمود و ثانیا این که طبق ماده 20 قانون پیش فروش ساختمان کلیه اختلافات ناشی از تعبیر و تفسیر و اجرا قرارداد توسط هیا...

مشاهده

چک برگشتی شرکتی

طبق ماده 19 قانون صدور چک صادر کننده چک و صاحب امضا متضامنا مسوول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر وزیان بر اساس تضامن علیه هر دو نفر صادر می شود . بنابراین اگر شما جز یکی از امضا کننده چک هستید مسوول پرداخت هستید. در مو...

مشاهده

توقیف ملک

سلام . با اصل مدارک ( مبایعه نامه و وکالت نامه و فیش های پرداختی ) به اجرای احکام مراجعه وبه توقیف ملک اعتراض نمایید.

مشاهده

تعدیل رای دادگاه تجدیدنظر

می توانید مجددا دادخواست تعدیل اقساط را مطرح بنمایید.

مشاهده

طلب متوفی

در فرم گواهی انحصار وراثت سهم الارث هریک از وراث به طور دقیق مشخص شده

مشاهده

اشتباه در رای دادگاه

اعاده دادرسی مهلت خاصی ندارد شرکت بیمه میتواند به استناد ماده 474 یا 477 قانون آیین دادرسی کیفری درخواست اعاده دادرسی مطرح کند.

مشاهده

پیامک قرار نهایی صادر شد چکار کنم

سلام. بازپرس عمل انجام شده توسط شما را جرم تلقی و قرار مجرمیت صادرشده است . پس از آن چنانچه دادستان موافقت نماید کیفرخواست صادر و پرونده جهت تصمیم گیری به دادگاه ارسال خواهد شد

مشاهده

داشتن چند پلاک

سلام. شما هر تعداد خودرو داشته باشید می توانید برای هر کدام پلاک جداگانه دریافت کنید.

مشاهده

حکم رشد

قانون راجع به رشد متعاملین‌قانون راجع به رشد متعاملین ‌مصوب 13 شهریور ماه 1313 شمسی ‌ماده واحده - از تاریخ اجرای این قانون در مورد کلیه معاملات و عقود و ایقاعات به استثناء نکاح و طلاق محاکم عدلیه و ادارات دولتی و دفاتر&...

مشاهده

اعتراض به رای دادگاه

معمولا دادگاه تجدیدنظر میزان مجازات را افزایش نمی دهد مگر اینکه بخواهد عنوان مجرمانه را تغییر دهد.

مشاهده

اعتبار امضا

بستگی به مفاد اساسنامه شرکت دارد.

مشاهده

کارشناس خط

کارشناس فقط تقدم وتاخر نوشته ها را می تواند تشخیص دهد ولی تاریخ دقیق را نمی تواند تشخیص دهد

مشاهده

وثيقه

سلام . اینکه پرونده های حقوقی یا کیفری چه مدت زمان خواهد برد تا به نتیجه نهایی برسد اصلا قابل پیش بینی نیست . و از سویی مجازاتی هم که برای متهم در نظر گرفته خواهد شد نیز قابل پیش بینی نیست اعم از حبس یا جزای نقدی. ولی در صورتی ...

مشاهده

تمکین

با اجازه و مجوز دادگاه می تواند ازدواج مجدد انجام دهد در غیر این صورت برای زوجه مجوز طلاق صادر خواهد شد.

مشاهده

منع اشتغال همسر

ماده 1117 قانون مدنی: شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.

مشاهده

آیا شخص معسر محکوم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر چک میباشد؟

رویه ها در این خصوص کاملا متفاوت است ولی معمولا خسارت تاخیر را تا زمان تاریخ تقدیم دادخواست اعسار محاسبه می کنند.

مشاهده

کلاهبرداری

سلام. ابتدا اظهارنامه و سپس دادخواست استرداد وجه به استناد ماده 265 قانون مدنی

مشاهده

ارجاع مجدد پرونده

دیوان عالی کشور رسیدگی ماهیتی انجام نمی دهد . اگر رای صادره ایراد داشته باشد پس نقض رای آن را به شعبه دیگری جهت صدور رای مجدد ارسال می کند

مشاهده

صلاحیت شورای حل اختلاف

سلام. آدرس خوانده ملاک است . اگر آدرس خوانده تهران باشد دادگاه شواری حل اختلاف تهران صالح به رسیدگی است.

مشاهده

اعتراض به رای دادگاه

رای دادگاه ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ ازسوی طرفین شاکی ومتهم قابل اعتراض هست.

مشاهده

قولنامه دستی

با توجه به اصل صحت قراردادها باتوجه به اینکه کسی به قرارداد تا کنون ایرادی وارد نکرده است مشکلی وجود نخواهد داشت.

مشاهده

مهریه

رای دادگاه به نفع شما صادر خواهدشد.

مشاهده

کارشناسی خط در مبایعه نامه

سلام. اگر با دو خودکار متفاوت نوشته باشد به راحتی از طریق کارشناسی قابل تشخیص هست.

مشاهده

طلاق

سلام. به عنوان اولین اقدام دادخواست مطالبه نفقه را مطرح کنید.

مشاهده

عدم حضور خواهان در جلسات حل اختلاف

سلام. درجلسه اول رسیدگی الزاما باید حضور یافته و اصل مدارک خود را ارائه دهید. در غیر این صورت ممکن است دادخواست شما رد بشود.

مشاهده

جرایم مشمول مجازات درجه 8

ماده 19 قانون مجازات اسلامی درجه ٨ – حبس تا سه ماه – جزای نقدی تا ده میلیون (10.000.000)ریال – شلاق تا ده ضربه

مشاهده

انحصار وراثت

سلام. به عنوان اولین اقدام با سه نفر شاهد به نزدیک ترین دفترخانه مراجعه و استشهادیه تنظیم نمایید.

مشاهده

مهریه

سلام. لیست همه اموال منقول و غیرمنقول و درآمد و حساب های بانکی و اگر احیانا نقل و انتقالات یک سال گذشته طرف مقابل را دارید به دادگاه اعلام کنید.

مشاهده

خالی نکردن منزل توسط مستاجر

مشخص نکرده اید منزل مسکونی سند رسمی دارد یا مبایعه نامه عادی در ضمن می توانید ابتدا مراتب تخلیه ملک را از طریق اظهارنامه به وی ابلاغ کنید. و در نهایت با استفاده از شهادت شهود و یا سایر ادله دادخواست تخلیه منزل و سپس مطالبه...

مشاهده

مسدود حساب یارانه

اگر قراردقبولی واخواهی صاد شده باشد باید حساب شما رفع توقیف شود ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی: مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند بیست روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دوماه از تاریخ ابلاغ و...

مشاهده

وام ازدواج

سلام. قطعا اگر مبلغ وام در سرموعد پرداخت نشود شما به عنوان وام گیرنده مسوول پرداخت وام خواهید بود.

مشاهده

سرقفلی

سلام. می توانید طبق قراردادعادی اجاره حسب مورد حکم تخلیه و یا دستور تخلیه از دادگاه و یا شورای حل اختلاف بگیرید که البته بستگی به نوع مفاد قرارداد و شرایط شکلی قرارداد دارد. ضمن اینکه با توجه به اینکه اولین قرارداد اجاره د...

مشاهده

ارتداد زوجه

سلام. طبق قانون و شرع در صورت اثبات و احرازموضوع حکم مرتد اعدام است .

مشاهده

تنفیذ معاملات

سلام. بستگی به نوع وکالتنامه تنظمی و مفاد مندرج در وکالت نامه دارد.

مشاهده

فروش ملک

اولین اقدام شکایت کیفری مبنی بر فروش مال به غیر

مشاهده

جرایم رایانه ای

سلام. با توضیح مختصری که دادید هیچ چیز مشخص نیست باید منتظر ابلاغ از طریق سیستم ثنا باشید

مشاهده

برگه نقل و انتقال خودرو

سلام. به پلیس راهور و مرکز شماره گذاری که در آنجا تعویض پلاک انجام دادید مراجعه کنید.

مشاهده

تصادف

سلام. معمولا کارشناس رسمی دادگستری افت قیمت خودرو را محاسبه می کند و باتوجه به مدل خودرو بعید میدانم افت قیمت شامل حال این خودرو بشود ولی در کل برای محاسبه افت خودرو ضابطه ی خاصی نداریم و بستگی به نظر کارشناس یا کارشناس خب...

مشاهده

انتقال پلاک

سلام. پلاک هایی که به اسم شما در سیستم راهور ثبت شده به هیچ وجه امکان انتقال به غیر را ندارد حتی به همسر و نزدیکان درواقع شما مالکیتی نسبت شماره پلاک خودرو ندارید.

مشاهده

یافت نشدن متهم در ادرس حکم جلب

سلام‌ بستگی به این داردکه محکومیت صادره کیفری باشد یا حقوقی اگر کیفری باشد اجرای حکم خود پیگیر جلب محکوم علیه خواهد بود و از طریق کلانتری و نیروی انتظامی پیگیر خواهد شد و یا از طریق وثیقه گذار ولی ار در مورد محکومیت حقو...

مشاهده

مهریه

ناشزگی زوجه هیچ ارتباطی به پرداخت یا عدم پرداخت مهریه ندارد. برای اطلاع از اینکه زوجه درخواست مطالبه مهریه داده است یانه اول به دفترخانه محل ثبت ازدواج مراجعه کنید تا مشخص شود زوجه تقاضای صدور اجراییه داده است یا خیر در ض...

مشاهده

قرار موقوفی تعقیب

وقتی قرار موقوفی تعقیب صادر شده یعنی صرف نظر از انجام یا عدم انجام جرم موضوع مشمول مرور زمان شده والبته این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به شاکی قابل اعتراض هست. اگر اعتراض کند پرونده جهت رسیدگی به اعتراض به دادگاه ارسال...

مشاهده

ارث

سلام. قبل از مرگ مختار هستید که هر مالی دارید به اسم هر شخصی که خواستید انتقال بدید ولی بعد از مرگ طبق قواعد و قانون ارث که کاملا امری هست اموال باقی مانده بین وراث که در انحصار وراثت قید شده به نسب سهمشان تقسیم خواهد شد.

مشاهده

طرح شکایت

سلام. اگر ثبت نام ثنا داشته باشید از طریق سایت عدل ایران adl iran.ir می توانید متوجه شوید.

مشاهده

حق پرداخت کارشناس

سلام. به عهده متعرض یا معترضین

مشاهده

قرارداد فروش

ماده ‌٢٠ قانون پیش فروش ساختمان مصوب 89: کلیه اختلافات ناشی از تعبیر، تفسیر و اجرای مفاد قرارداد پیش‌فروش توسط هیات داوران متشکل از یک داور از سوی خریدار و یک داور از سوی فروشنده و یک داور مرضی‌الطرفین و در صورت عدم ...

مشاهده

اعسار

سلام. بله . هیچ منعی وجود ندارم . هم شما وهم طرف مقابل شما می تواند دادخواست تعدیل بدهد.

مشاهده

درخواست سند خودرو که فروشنده فوت کرده

سلام. نیاز به انحصار وراثت مرحوم هست. اولین اقدام دریافت گواهی انحصار وراثت و سپس اگر وراث قبول کردندکه سندا را انتقال دهند که بهتر در غیر این صورت باید اقدام به طرح دعوا ی الزام به انتقال بنمایید.

مشاهده

زمان ثبت ابلاغیه الکترونیک در سیستم ثنا

سلام. هر زمانی ابلاغ الکترونیک صادر و در سامانه کاربری شما قرار گیرد از طریق پیامک و یا ارسال به ایمیل اطلاع رسانی خواهد شد . اینکه چه زمانی ابلاغ صادر خواهدشد مشخص نیست .

مشاهده

جریمه نه نخل درخت هشت ساله سیب

ماده 677قانون مجازات اسلامی: هر کس عمداً اشیاء منقول و یا غیر منقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو کلاً یا بعضاً تلف نماید و یا از کار اندازد به‌حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

مشاهده

رفع توقیف پلاک

سلام. به اجرای احکام مربوطه مراجعه و نامه رفع توقیف خودرو را دریافت و سپس به راهور جهت رفع توقیف سیستمی مراجعه کنید

مشاهده

سلام راجب

سلام. فعلا سند کامیون به اسم شماست. و مالک رسمی شماهستید و اگر کسی ادعایی باید بتواند این ادعا را دادگاه ثابت کند

مشاهده

بیمه مستمری

باتوجه به قانون حمایت از خانواده مستمری شوهر قبلی به وی تعلق خواهد گرفت ماده48 قانون حمایت خانواده: زوجه دائم متوفی از حقوق وظیفه یا مستمری وی برخوردار می ‌ گردد و ازدواج وی مانع دریافت حقوق مذکور نیست و درصورت فوت شوهر ...

مشاهده

وصول چک با مغایرت مبلغ عددی و حروفی

سلام. مبلغی که با حروف نوشته شده ملاک می باشد.

مشاهده

انحصار وراثت

طبق قانون هر ذی نفعی می تواند برای درخواست انحصار وراثت اقدام کند . پس به نظر شماهم اگر در موضوع ذی نفع باشید می توانید اقدام به دریافت گواهی انحصار وراثت بنمایید

مشاهده

پرداخت نکردن وام

ضامن پس پرداخت اقساط وام از بانک درخواست صدور گواهی مبنی بر پرداخت اقساط می کند و سپس براساس گواهی صادره اقدام به طرح دعوا علیه وام گیرنده می نماید.

مشاهده

شراکت

می توانید از طریق شورای حل اختلاف دادخواست تامین دلیل با جلب نظر کارشناس مطرح و مبلغ دقیق سود یا ضرر شرکت و یا موسسه را بدست آورید و سپس براساس نظریه کارشناس و سایر دلایل علیه مابقی شرکا اقامه دعوا بنمایید.

مشاهده

عدم تمکین زوجه در دوران تقسیط مهریه

سلام. پرداخت یا نپرداختن و تقسیط مهریه هیچ ارتباطی به تمکین یا عدم تمکین ندارد و دو بحث کاملا مجزا و متفاوت هست

مشاهده

سامانه ثنا

سلام. با در دست داشتن اصل کارت ملی به یکی از دفترهای خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کنید .

مشاهده

قرارداد فروش ملک

سوال واضح نیست. نیاز به توضیح بیشتر .

مشاهده

تعویض پلاک بدون کارت خودرو

پلاک خودرو به نام شما ثبت شده و امکان واگذاری به غیر به هیچ وجه وجود ندارد.

مشاهده

وام

سلام. برای اثبات این ادعا نیاز به مدرک ومستند دارید از جمله شهادت شهود. می توانید ابتدا اظهارنامه ای برای طرف مقابل ارسال کنید و تقاضای استرداد مبلغ را بنمایید و در نهایت با ارائه دادخواست تقاضای استرداد مبلغ را بنمایید

مشاهده

تامین دلیل

سلام . طبق اظهارات، شما در حال جدایی هستید . پس هنوز همسر شرعی و قانونی ایشون هستید و تا زمانی که طلاق نگرفته اید می توانید از دفترچه بیمه استفاده کنید .بنابراین دادخواست مطروحه یا شکایت وجاهت قانونی ندارد. ضمن اینکه بعید م...

مشاهده

اعسار بر مهریه و نفقه

سلام. باتوجه به ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی چنانچه ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ اجراییه دادخواست اعسار ندهید طرف مقابل (محکوم له) می تواند تقاضای جلب شما را بدهد‌

مشاهده

فک پلاک خودرو

سلام. ابتدا از طریق ارسال اظهارنامه مراتب را به وی اطلاع دهید و مهلتی جهت تعویض و فک پلاک مشخص کنید در صورت خودداری از فک پلاک دادخواست فک پلاک از طریق دفترخدمات قضایی بدهید.

مشاهده

فک پلاک خودرو

سلام. ابتدا از طریق ارسال اظهارنامه مراتب را به وی اطلاع دهید و مهلتی جهت تعویض و فک پلاک مشخص کنید در صورت خودداری از فک پلاک دادخواست فک پلاک از طریق دفترخدمات قضایی بدهید.

مشاهده

مطالبه نفقه

سلام. می توانید هم شکایت ترک انفاق و دادخواست حقوقی مطالبه نفقه مطرح کنید تا رسیدگی شود . با توجه به اظهارات شما احتمال خیلی زیاد در هر دو مورد محکوم خواهد شد.

مشاهده

نحوه پرداخت دیه

دیه هرسال بر اساس نرخ روز محاسبه خواهد شد.

مشاهده

رای اشتباه

ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی‌که رییس قوه قضاییه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان‌عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رییس قوه ق...

مشاهده

رای اشتباه

سلام . از طرق عادی اعتراض مثل واخواهی ، تجدیدنظرخواهی می توانید استفاده کنید و هم بسته به موضوع از اعاده دادرسی و یا فرجام خواهی که هر کدام نیاز به دلیل دارد و البته در زمان خاص خود باید استفاده شود. حتما با مشاوره وکیل دادگ...

مشاهده

چک برگشتی

سلام. اگر خودتون نمی تونید برای باز کردن حساب به قشم بروید چاره ای ندارید که کار را به یک وکیل دادگستری بسپارید تا پیگیری کند. درضمن به اصل مبلغ خسارات دادرسی و خسارت تاخیر نیز اضافه می شود و احتمالا الان مبلغ چندین برابرشد...

مشاهده

اعسار دیه

سلام. بهتر مبلغ دیه که محکوم شده اید را سریعا پرداخت کنید چون دیه در سال آینده قطعا افزایش پیدا خواهد و از این بابت بیشتر متضرر می شوید. می توانید همزمان با پرداخت درخواست مطالبه نفقه و توقیف اموال بدهید و مبلغی که محکوم شد...

مشاهده

رفع انسداد

سلام. به قسمت اجرای احکام مراجعه و با توجه به اینکه در حال پرداخت قسط ها هستید تقاضای رفع توقیف بنمایید.

مشاهده

دعوای ملکی بین موجر و مستاجر

سلام. امکان فسخ وجود ندارد مگر اینکه شرطی در قرارداد پیش بینی شده باشد و آن شرط محقق گردد. بهترین راه توافق با طرف مقابل است.

مشاهده

تامین خواسته برای چک برگشتی

سلام. شکایت کیفری نمی توانید انجام دهید چون شش ماه از تاریخ برگشت فرصت برای شکایت کیفری وجود دارد. ولی دادخواست حقوقی و توقیف اموال مشکلی ندارد و با درخواست شما موافقت می شود.

مشاهده

مهریه

سلام. بله . می توانید جهت وصول مابقی مهریه خود به دفتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کنید.

مشاهده

مهريه

سلام با استناد به رای وحدت رویه شماره774 مورخ20/1/98 و همجنین ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی چنانچه قبل از صدور اجراییه مالی را به دیگری انتقال داده باشید مشمول بزه فرار از دین نخواهد شد.

مشاهده

خرید ماشین

سلام. با در دست داشتن اصل مبایعه نامه به اجرای احکام حقوقی مراجعه وبه توقیف خودرو اعتراض نمایید تا بررسی شود.

مشاهده

الزام به تنظیم سند خودرو

سلام. چنانچه کدملی فروشنده را داشته باشید می توانید از طریق سایت عدل ایران یا دفتر خدمات الکترونیک قضایی متوجه بشوید که احیانا ثبت نام ثنا دارد یا خیر. و سپس اظهار نامه ای برای وی جهت انتقال سند ارسال نمایید چنانچه نتیجه ن...

مشاهده

راهنمایی طلاق زوج

زوج هر زمان اراده کند بدون هیچ دلیلی می تواند زوجه خود را طلاق دهد فقط مشروط به اینکه تکلیف مسائل حقوقی از جمله نفقه و مهریه و حضانت و ملاقات فرزندان و نحوه پرداخت دیون به طور کامل مشخص شود.

مشاهده

حکم تخلیه

سلام. باید حکم تخلیه بگیرید . مدت زمان رسیدگی و به نتیجه رسیدن قابل پیش بینی نیست.

مشاهده

علت توقیف خودرو

سلام. از طریق اداره راهور

مشاهده

رضایت برای دیه

سلام. احتمالا از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی بتوانید اعلام رضایت کرده و از این طریق لایحه اعلام رضایت را ارسال کنید.

مشاهده

باسلام یه ابلاغ اومده برام

سلام. همه مطالب کاملا واضح و گویاست. اتهامی علیه شما مطرح شده که شما در دادسرا حاضر و در خصوص اتهام پاسخ گو باشید . البته طبق ماده190 آدک می توانید و نه اجبارا به یک وکیل دادگستری هم وکالت دهید تا در کنار شما در دادسرا حاضر شده...

مشاهده

ترک انفاق

سلام. پولی که از طریق حساب مادرشون به حساب شما واریزشده را نمی توان به عنوان نفقه قبول کرد. از طریق دفتر خدمات قضایی و یا مراجعه مستقیم به دادسرا می تونید طرح شکایت نمایید تا موضوع بررسی شود . به نظر با توجه به اظهارات شما اح...

مشاهده

زمین

سلام. طبق گفته های شما ظاهرا کسی که سند ملک به اسمش هست و باید انتقال سند را انجام بده فوت کرده با این وصف وراث این مرحوم باید انتقال سند را انجام بدند که نیاز به دریافت انحصار وراثت هست و اگر حاضر به انتقال نشوند از طریق داد...

مشاهده

ابلاغیه نیمه الکترونیک

از طریق سایت عدل ایران. Adliran.irبا کدملی و رمز دائم و سپس رمز موقت که تلفن همراه ارسال می شود.

مشاهده

رفع توقیف خودرو

سلام. شخصی که خودرو را خریده می تونه به عنوان معترض ثالث با در دست داشتن مبایعه نامه خرید خودرو به اجرای احکام مراجعه و اعتراض کند. در صورتی که احراز شود خرید خودرو قبل از توقیف بوده به دستور قاضی اجرای احکام خودرو آزاد می ش...

مشاهده

دادگاه تجدید نظر

سلام . قبل از اتمام مهلت تجدیدنظرخواهی با یک وکیل دادگستری مشورت و با اعطای وکالت جهت مطالعه کامل پرونده از همه جزئیات پرونده مطلع شوید و سپس لایحه تجدیدنظرخواهی را تنظیم و در فرجه قانونی به دادنامه صادره اعتراض کنید.

مشاهده

تعویض پلاک

سلام. قراردا اجاره نامه مربوط به شهر سندج برای گرفتن پلاک کافی است.

مشاهده

مواد مخدر

سلام‌ اگر مجازات زندان شما تعلیق شده باشد به این معنی هست که مجازات شما فعلا معلق شده و زندان نخواهید رفت.

مشاهده

مطالبه وجه

سلام. نحوه پرداخت و دریافت پول ها به چه شکل بوده و همچنین مبلغ پول چقدر بود؟ وآیا برای اثبات ادعای خود شاهد دارید یاخیر؟

مشاهده

تصادف و فرار از صحنه

سلام. شما نمی تواتید یک دین را از دو نفر مطالبه کنید هرکسی که به شما خسارت وارد کرده است مسوول پرداخت خسارت می باشد.

مشاهده

ملکی در پرنیان مارلیک

سلام. اگر در قرارداد در خصوص تحویل انشعاب گاز توافق کرده اید می توانید الزام وی را بدوا از طریق اظهارنامه بخواهید و چنانچه علی رغم ارسال اظهارنامه مورد تعهد انجام نشد از طریق دادگاه وی را ملزم نمایید.

مشاهده

پلاک خودرو

سلام. مراتب را از طریق ارسال اظهارنامه به وی اعلام کنید و مهلتی جهت تعویض پلاک مشخص کنید. به وی اعلام کنید که اگر ظرف مهلت مقرر جهت تعویض و فک پلاک اقدام نکند از طریق قانونی اقدام خواهید نمود و عواقب این امر به عهده شما خواه...

مشاهده

ضرب و جرح توسط چندین نفر

سلام. قرارصادره ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض هست و می تونید اعتراض کنید ولی باید به سایر دلایل و یا قرائن موجود در جهت اثبات ادعای خود استناد کنید مثلا اگر دوربینی در اون محل بوده و اگر افرادی دیگه ای تو اون مح...

مشاهده

قولنامه

سلام. اصل بر صحت قراردا است . تا زمانی که از طریق قانونی ایرادی به اصل قرارداد وارد نشده می تونید از قرارداد استفاده کنید .

مشاهده

قولنامه

سلام. اصل بر صحت قراردا است . تا زمانی که از طریق قانونی ایرادی به اصل قرارداد وارد نشده می تونید از قرارداد استفاده کنید .

مشاهده

قولنامه

سلام. اصل بر صحت قراردا است . تا زمانی که از طریق قانونی ایرادی به اصل قرارداد وارد نشده می تونید از قرارداد استفاده کنید .

مشاهده

حضانت فرزندان

ماده 41 قانون حمایت خانواده: هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت او است یا در صورتی که مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند ویا مانع ملاقات طفل تحت حض...

مشاهده

سوال در مورد سود چکهای برگشتی در لیزینگ خودرو دارم

سلام. ابتدا از طریق مذاکره مساله را حل و فصل نمایید اگر مشکل حل نشد ابتدا از طریق اظهارنامه و سپس از طریق تقدیم دادخواست شرکت را ملزم به انتقال سند بنمایید البته قبل از طرح دادخواست حتما قرارداد خود را به رویت یک وکیل داد...

مشاهده

کارهایی که ثنا انجام میشود

سلام. از طریق کلیه دفترهای خدمات الکترونیک قضایی می توانید هرنوع لایحه ای به دادگاه مورد نظر ارسال کنید.

مشاهده

در مورد مشروب

ماده 702 قانون مجازات اسلامی: هرکس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قراردهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قراردهد به شش ماه تا یک سال حبس و تا هفتاد و چهار(74)ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی ...

مشاهده

پايان كار ساختمان

سلام. گواهی پایان ساخت فقط یک بار صادر می شود.

مشاهده

مبدا محاسبه تاخیر تادیه

از تاریخ تقدیم دادخواست یعنی سال98

مشاهده

وقتی با کد ملی کسی خط میگیریم

خط تلفن به اسم هر شخصی باشد اداره مخابرات طبق قانون او را مالک خط می شناسد و هر اقدامی بخواهد طبق قانون و ضوابط در مورد خط تلفن انجام خواهد داد.

مشاهده

بخشيدن ارث

بعداز فوت پدر اموال و دارایی ایشان به عنوان ارث به ورثه خواهد رسید . و یا برعکس اگر فرزند قبل از پدر فوت کند اموال فرزند به عنوان ارث به پدر و مادر خواهد رسید . بنابراین قبل از فوت نوشتن چنین متنی بی معنی و بی فایده می باشد.

مشاهده

کسری ملک

اگر در خصوص کسری متراژ در مبایعه نامه تنظیمی توافق داشته باشید می توانید بعداز صدور سند مالکیت چنانچه کسری متراژ وجود داشته باشد با طرح دادخواست حقوقی مطالبه وجه آن را طبق توافق بنمایید

مشاهده

مهریه

سلام. چنانچه برای اثبات ادعای خود مبنی برپرداخت قسمتی از مهریه گواه و شاهد دارید می توانید مراتب را طی لایحه ویا در صورت جلسه دادگاه با ذکر کامل اسامی شهود اعلام نموده و تقاضای تشکیل جلسه استماع شهادت شهود را بنمایید.

مشاهده

مدت زمان دادگاه تجدیدنظر

سلام. همانطور که دراخطاریه ارسالی ازسوی دادگاه صراحتا بیان شده است شما ظرف ده روز مهلت دارید تا چنانچه پاسخی دارید کتبا به دفتر دادگاه ارسال نمایید و اگر پاسخ واصل بشود و یا نشود .بعد از گذشت ده روز از زمان ابلاغ اخطاریه د...

مشاهده

همسایه

سلام. ابتدا باید برای اثبات ادعا اقدام به طرح دادخواست تامین دلیل با جلب نظر کارشناس از طریق شورای حل اختلاف بنمایید.

مشاهده

ماشین خریداری کردم صاحب ماشین سند نیاورده و گوشیش خاموشه؟

سلام. ابتدا با ارسال اظهارنامه مراتب تعهد ایشان مبنی بر انتقال سند را به وی اطلاع دهید و مهلتی برای انتقال سند مشخص کنید در صورت عدم پاسخ گویی ظرف مهلت مقرر از طریق دفتر خدمات قضایی اقدام نمایید.

مشاهده

فروش مال غیر و تصرف عدوانی

سلام. تنها راه باقیمانده اقدام از طریق اقامه دعوای حقوقی مبنی بر ابطال مبایعه نامه عادی می باشد . البته باید مدارک و مستندات دقیق بررسی و سپس اظهار نظر شود . در ضمن به گواهی انحصار وراثت مرحوم هم نیاز دارید.

مشاهده

طلاق خلع

سلام. با بخشیدن مقداری از مهریه و داشتن دلایل کافی زوجه می تواند درخواست طلاق مطرح کند .

مشاهده

سند خودرو به نام نمیزنن

سلام . علیه هر دونفر هم مالک رسمی و هم شخصی که از مالک رسمی خودرو را خریده و به شما فروخته اقامه دعوا نمایید .

مشاهده

روند شکایت

سلام. بهترین اقدام این است که منتظر بمانید تا مدت قرارداد اجاره به اتمام برسه و درخواست دستور تخلیه و همچنین مطالبه اجاره بها را مطرح کنید و پول پیش (رهن) را توقیف نمایید.

مشاهده

اعتیاد عسر و حرج زن را ثابت می‌کند ؟

سلام . با توجه به اظهارات شما به نظر میرسه که دادخواست شما مورد قبول واقع بشه. ولی اینکه چقدر زمان ببره به هیچ وجه مشخص و قابل پیش بینی نیست .بستگی به طرف مقابل شما داره که به آرا صادره اعتراض کنند یانه. چون پرونده طلاق هم قاب...

مشاهده

کیفری

سلام . جای تعجبه که عل رغم اقرار متهم باز هم رای برائت صادر شده . ولی معمولا قضات در مورد اختلافات خانوادگی تفاوت قائل می شوند ولی اینکه در قانون چنین استثنایی باشه وجود ندارد. اینکه چقدر رسیدگی به تجدیدنظرخواهی زمان خواهد ...

مشاهده

کارشناسی قولنامه

سلام . اگر نظریه کارشناسی مبنی بر تایید امضای فروشنده باشد رای بر محکویت فروشنده صادر میشه . البته نظریه کارشناسی از سوی طرفین قابل اعتراض هست و اگر به ضرر یکی از طرفین صادر بشه می تونند اعتراض کنند و پرونده به هیات کارشناس...

مشاهده

توقیف خودرو

سلام . بله . قابل توقیف هست.

مشاهده

پاک کردن سوء پیشینه

سلام. با استناد به تبصره یک ماده 25 قانون مجازات اسلامی: در پیشینه کیفری محکوم درج می شود لکن در گواهیهای صادره از مراجع ذیربط منعکس نمی گردد مگر به درخواست مراجع قضائی برای تعیین یا بازنگری در مجازات

مشاهده

توقیف خودرو

سلام. هر مالی از محکوم علیه قابل توقیف می باشد و منع قانونی ندارد .بعد از توقیف اگر کسی مدعی باشد به عنوان معترض ثالث می تواند ادعای خود را به اجرای احکام اعلام نماید.

مشاهده

رمز ثنا

سلام. اگر ادعای شما علیه یک شرکت حقوقی باشید نمی توانید فقط علیه مدیر عامل دادخواست بدهید .

مشاهده

عودت مورد امانت

سلام. برای استرداد تراکتور باید مدرکی جهت اثبات ادعای خود داشته باشید چون شما ظاهرا قول نامه خرید تراکتور را ندارید می تونید با استشهادیه این امر ثابت کنید می تونید در مرحله اول با ارسال اظهارنامه تقاضای استرداد تراکتو...

مشاهده

من تصادف کردم بیمه هم ندارم طرفم هم دست و پاش شکسته برای آزادی ماشین چه ضمانتی باید بزارم؟

سلام. بهتر به نظریه کارشناس اعتراض کنید و لی این اعتراض مستلزم پرداخت هزینه هیات کارشناسیه و معلوم هم نیست تاچه حد به نفع شما نظر بدهند. ولی از این فرصت می تونید استفاده کنید. در مورد همه پرونده های دادگستری شما می تونید ب...

مشاهده

طلاق از طرف مرد

سلام. دادگاه بعد از انجام تشریفات اداری و تشکیل جلسه با حضور یا عدم حضور زوجه حکم مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش صادر می کند. مدت زمان صدور و حکم و انجام تشریفات مشخص نیست بستگی به دادگاهی داره که شما اقدام به طرح دعوا می ...

مشاهده

توقیف خودرو و خانه

سلام. هرمالی اعم از منقول یا غیر منقول متعلق به شما از سوی اجرای ثبت یا اجرای احکام دادگاه قابلیت توقیف دارد. بعد از توقیف شما می توانید با مدارک و مستندات خود به مرجعی که مال شما توقیف شده مراجعه و درخواست مستثنیات دین را ...

مشاهده

دریافت حق الوکاله

سلام. فقط طبق تعرفه می توانید حق الوکاله دریافت کنید .

مشاهده

باسلام آزادی قبل از رضایت شاکی

سلام. چون رد مال محکوم شده برای آزاد شدن از زندان علاوه برمدت محکومیت کیفری باید تکلیف رد مال و ترتیب پرداخت آن مشخص شود.

مشاهده

باسلام آزادی قبل از رضایت شاکی

سلام. چون رد مال محکوم شده برای آزاد شدن از زندان علاوه برمدت محکومیت کیفری باید تکلیف رد مال و ترتیب پرداخت آن مشخص شود.

مشاهده

باسلام آزادی قبل از رضایت شاکی

سلام. چون رد مال محکوم شده برای آزاد شدن از زندان علاوه برمدت محکومیت کیفری باید تکلیف رد مال و ترتیب پرداخت آن مشخص شود.

مشاهده

باسلام آزادی قبل از رضایت شاکی

سلام. چون رد مال محکوم شده برای آزاد شدن از زندان علاوه برمدت محکومیت کیفری باید تکلیف رد مال و ترتیب پرداخت آن مشخص شود.

مشاهده

باسلام آزادی قبل از رضایت شاکی

سلام. چون رد مال محکوم شده برای آزاد شدن از زندان علاوه برمدت محکومیت کیفری باید تکلیف رد مال و ترتیب پرداخت آن مشخص شود.

مشاهده

چگونگی توافق

سلام. به نظرمن به هیچ وجه چنین اقدامی انجام ندهید.

مشاهده

تصادف کردیم اما به پلیس تماس نگرفتیم

سلام. جهت جمع آوری دلایل و مدارک برای اثبات اصل موضوع اول می توانید شکایت کیفری مبنی بر تخریب عمدی در دادسرا انجام دهید و اگر به نتیجه مطلوب نرسیدید با مدارک و مستنداتی که جمع آوری کرده اید اقدام به طرح دعوای حقوقی در شورای...

مشاهده

کلاهبرداری

سلام. با توجه به اینکه شما صادر کننده چک ها هستید باید وجه چک ها را در موعد مقرر کارسازی نمایید. پس از پرداخت وجه چک ها اگر دلیلی داشته باشید می توانید به شخصی که چک ها را به او داده اید رجوع کنید.

مشاهده

ضمانت وام

سلام. تازمانی که مبلغ بدهی به بانک را پرداخت نکنید نمی توانید علیه شخصی که ضامنش شده اید اقدامی انجام دهید پس اول مبلغ وام را پرداخت کنید وسپس اقدام به طرح دعوا بنمایید با اقامه دعوا می توانید درخواست توقیف اموال نیز بنم...

مشاهده

سند آپارتمانی که 15سال پیش خریداری شده دو فقره بازداشتی دارد

سلام. شهری که آپارتمان در آن واقع است را اعلام نمایید

مشاهده

مهریه زن

سلام. بهترین کار اینه که به جای سکه مال غیر منقول مثل زمین یا خانه مسکونی یا یک ملک تجاری از طرف شخص شوهر و یا طبق عرف بسیاری از شهر ها از طرف پدر دادماد به عنوان مهریه و صداق جایگزین بشه. ولی در مورد حق طلاق هیچ اقدامی نمیشه ...

مشاهده

چگونه می توانم ماشینی را که قبلا قولنامه ای فروختم بلحاظ حقوقی از نام خودم خارج کنم

سلام. مجددا باید دادخواست فک پلاک را مطرح کنید . غیر از این راه حل دیگه ای ندارید.

مشاهده

گرفتن بدهی

سلام. برای احقاق حق و مطالبه طلب نیاز به دلیل داریم که یکی از این دلایل اسناد عادی و یا اسناد رسمی هستند که ظاهرا طبق گفته شما یک برگه دست نوشته دارید که طرف شما امضا کرده و دلیل بر مدیونیت ایشون هست . پس شما با همین سند عادی ...

مشاهده

دیه

سلام. به نظر قسطی شدن دیه کاملا به ضرر شماست چون مبلغ هر سال به روز حساب میشه و با این وصف شما همیشه بدهکار هستید. اگر بتونید مبلغی وام از بانک حتی با درصد سود بالا بگیرید و دیه را پرداخت کنید و یا اینکه به هرشکلی شده رضایت شا...

مشاهده

اعتراض به آرای قطعی شورای حل اختلاف دادگستری

سلام. معمولا آرا شواری حل اختلاف قابل اعتراض هستند و مرجع رسیدگی هم دادگاه بدوی همون بخش یا شهرستان است. شما باید دقیقا مشخص کنید که چه رای قطعی به ضرر شما صادر شده تا پاسخ صحیح داده شود.

مشاهده

ارایه لایحه دفاعیه بصورت غیابی

سلام. از طریق دفترخدمات قضایی برای هرشعبه ای در هر جای کشور می تونید به راحتی لایحه و یا اظهارنانه ارسال کنید البته باید حتما ثبت ثنا داشته باشید و امضا شما از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی تایید میشه.

مشاهده

ارث

سلام. ظاهرا دو بحث جداگانه مطرح شده . ممکن مدعی باشند که شما ثمن معامله را پدرتان پرداخت نکرده اید و تقاضای مطالبه سهم الارث خود را بنمایند ویا اینکه مدعی هستند که ملک مورد نظر از طریق پدر شما فروخته نشده که البته هر کدام ن...

مشاهده

درخواست تمکین دوباره

سلام. اول اینکه معمولا دادخواست تمکین در شورا رسیدگی نمی شود چون شواری حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به این موضوع را طبق قانون ندارد. دوم اینکه شاید منظور احتمالا قرار کارشناسی باشه مثلا برای بررسی منزل مسکونی که زوج معرفی کرد...

مشاهده

رابطه نامشروع

سلام. صرف نظر از این که بسیاری معتقد هستند در مورد رابطه نامشروع اصولا شوهر نمی تونه شاکی باشه ولی با توجه تعریف قانون مجازات اسلامی در مورد رابطه نامشروع به نظر می رسه که شما دلایل کافی در این زمینه ندارید. در خصوص مبلغی ک...

مشاهده

اخرین رابطه

سلام. در گواهی پزشکی قانونی معمولا فقط به باکره بودن یا نبودن اشاره میشه و یا اینکه به نوع پرده بکارت اشاره میشه ودر مورد زمان انجام رابطه نمی تونند اظهار نظر کنند .

مشاهده

اجراییه عدم تمکین

سلام. درخواست صدور اجراییه مهلت ندارد و شما هر زمان که بخواهید می تونید درخواست صدور را از دادگاه بدوی بخواهید.

مشاهده

دیه تصادف

سلام. به اولین اقدام باید انحصار وراثت را اخذ کنه و سپس هر شخصی که جز وراث باشه می تونه شکایت کیفری را پیگری کنه و سهم خودش را که در انحصار وراثت قید شده دریافت کنه

مشاهده

مسدودی حساب خود به خود

سلام. به شعبه ای که در اون افتتاح حساب کردید مراجعه کنید تاعلت مسدود شدن را به شما بگه

مشاهده

سوء استفاده از سیم کارت

سلام. نیازی به شکایت نیست. این مطالبی که گفتید در مقام دفاع می تونید عنوان کنید و دلایل و یا احیانا شاهدی هم اگه دارید معرفی کنید

مشاهده

تصادف

سلام. چون دادخواست حقوقی مبنی بر مطالبه خسارت مطرح کردید ربطی به محل وقوع حادثه نداره. برای دادخواست های حقوقی باید به محل اقامت خوانده مراجعه کنید.

مشاهده

تصادف

سلام. چون دادخواست حقوقی مبنی بر مطالبه خسارت مطرح کردید ربطی به محل وقوع حادثه نداره. برای دادخواست های حقوقی باید به محل اقامت خوانده مراجعه کنید.

مشاهده

تصادف

سلام. چون دادخواست حقوقی مبنی بر مطالبه خسارت مطرح کردید ربطی به محل وقوع حادثه نداره. برای دادخواست های حقوقی باید به محل اقامت خوانده مراجعه کنید.

مشاهده

کیفری

سلام. شما کلیه خسارات را از صندوق می گیرید و مشکلتون حل میشه.

مشاهده

ابطال سند خودرو

سلام. احتمالا شکایت کیفری به دلیل عدم احراز سوء نیت منجر به صدور قرار منع تعقیب شده. ولی با این اوصاف که شما گفتید احتمالا در پرونده حقوقی به نتیجه برسه. البته باید مدارک مستندات کامل بررسی بشه. ولی رد شدن شکایت کیفری به ای...

مشاهده

ارتشا

سلام. به استناد تبصره یک ماده25 قانون مجازات اسلامی این جرم جز سوابق موثر کیفری نیست . بنابراین هیچ جای نگرانی برای شما ندارد.

مشاهده

الزام به تنظیم سند موتور

سلام. اگر کارشناس تشخیص داده مدرک مورد نظر جعلی هست می تونید شکایتی مبنی بر جعل مطرح کنید ویا شکایت فروش مال غیر

مشاهده

فروش پارکینگ

سلام . به نظر من ابتدابا ارسال اظهارنامه به طرف مقابل اعلام کنید که نسبت به تحویل پارکنیگ اقدام کنه و در غیر این صورت اقدام به طرح دادخواست الزام به انجام تعهد بنمایید تا دادگاه طرف مقابل را محکوم به تحویل آپارتمان بنماید.

مشاهده

سلام سال 94 ازمون استخدامی تامین اجتماعی قبول شدم گزینش تهران نیز قبول شدم اما رشت نامه گزینش را قبول

سلام. اگر از طریق تامین اجتماعی مرکز استان و یا تهران به نتیجه نرسیدید تنها راه شکایت از طریق دیوان عدالت هست که البته به نظرم حتما با یک وکیل خبره که در خصوص مبحث دیوان عدالت مسلط باشه حتما مشورت کامل بنمایید و با راهنمایی...

مشاهده

مجازات کیفری ترک انفاق

سلام. کارمند بودن یا نبودن هیچ ارتباطی به بحث عسر وحرج نداره. ضمن اینکه داشتن حق حبس و شکایت کیفری ترک انفاق هم دو مبحث جداگانه است و به نظر می رسه که اگر نفقه پرداخت نشه شکایت کیفری ترک انفاق هم به نتیجه خواهد رسید.

مشاهده

الزام به تمکین

سلام. می تونید به شعبه ای که رای تمکین صادر شده مراجعه کنید و تقاضای صدور اجراییه نمایید . و اگر با ابلاغ اجراییه همسرتون به منزل باز نگشت با مراجعه به دفتر خدمات الکترونیک قضایی درخواست ازدواج مجدد را مطرح کنید تا دادگاه ر...

مشاهده

وام ازدواج

سلام. با توجه به مصوبه هیات دولت تمامی وام های زیر صد میلیون تومان مشمول بخشودگی جریمه می شوند میتونید به بانک و یا به سرپرستی بانک مربوطه مراجعه کنید.

مشاهده

اعسار مجدد

سلام. هیچ مانعی برای ارائه مجدد دادخواست اعسار وجود نداره. حتی اگه بارها و بارها دادخواست شما رد بشه بازهم می تونید مجدد دادخواست بدید. چون دادخواست اعسار شامل اعتبار امر مختو مه میشه.

مشاهده

سوپیشینه سرقت

سلام. جز سوابق موثر کیفری نیست و علی القاعده مشکلی پیش نمیاد.

مشاهده

شکایت پلاک

سلام . ابتدا می تونید برای طرف مقابل اظهارنامه ارسال کنید مبنی بر فک پلاک و اگر درمهلت مقرر فک پلاک نکرد با مراجعه به دفتر خدمات قضایی دادخواست فک پلاک بدهید تا به نتیجه برسید.

مشاهده

مزایده ماشین

سلام . در توقیف اموال جهت تعیین قیمت کارشناس تعیین میشه و این نظر کارشناسی قابل اعتراضه که ظاهرا شما اعتراض نکردید بنابراین به نظر میرسه مزایده قابل ابطال نباشه . مگراینکه نظریه کارشناس به شما ابلاغ نشده باشه.

مشاهده

اشتباهنامه سرقت

سلام. اظهار اشتباه و ندامت می تونه با نظر دادگاه باعث تخفیف در مجازات بشه

مشاهده

قرار نهایی

سلام. احتمالا توقیف حساب ارتباطی به کار شما نداره . چون در مرحله دادسرا پس صدور قرار نهایی پرونده ممکن به دادگاه ارسال بشه و توقیف حساب در مرحله اجرای احکام انجام میشه.

مشاهده

اعسار

سلام‌. دارایی پدر ومادر هیچ ارتباطی به شخص مدیون نداره . مگر پدر ومادر مدیون فوت کنند و ارث به مدیون برسه

مشاهده

اجرت المثل زوجه

سلام. مطالبه اجرت المثل و طلاق به درخواست زوجه دو بحث جداگانه است و در صورت احراز از طریق دادگاه و کارشناسی جدای از بحث طلاق به زوجه اجرت المثل تعلق می گیره.

مشاهده

انتقال پلاک خودرو

سلام. نه. امکان پذیر نیست.

مشاهده

سند زدن ملک

سلام. اگر سند به اسم مورث باشه باید همه ورثه ذیل مبایعه نامه را امضا کنند وپس از دریافت انحصار وراثت از شورای حل اختلاف و گرفتن فرم 18 و 19 مالیاتی از طریق دفتر اسناد رسمی با حضور همه وراث ملک قابل انتقال می باشد

مشاهده

فروش موتور سیکلت

سلام. اگر کسی که شما موتور را بهش فروختید خودش هم موتور را به کس دیگه ای فروخته باشه از نظر قانونی و مستند به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی در قضیه ذی نفع نیست . چرا که شخصی که الان مالک موتور هست و موتور در تصرفش هست باید برای...

مشاهده

فروش موتور سیکلت

سلام. اگر کسی که شما موتور را بهش فروختید خودش هم موتور را به کس دیگه ای فروخته باشه از نظر قانونی و مستند به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی در قضیه ذی نفع نیست . چرا که شخصی که الان مالک موتور هست و موتور در تصرفش هست باید برای...

مشاهده

فروش موتور سیکلت

سلام. اگر کسی که شما موتور را بهش فروختید خودش هم موتور را به کس دیگه ای فروخته باشه از نظر قانونی و مستند به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی در قضیه ذی نفع نیست . چرا که شخصی که الان مالک موتور هست و موتور در تصرفش هست باید برای...

مشاهده

فروش موتور سیکلت

سلام. اگر کسی که شما موتور را بهش فروختید خودش هم موتور را به کس دیگه ای فروخته باشه از نظر قانونی و مستند به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی در قضیه ذی نفع نیست . چرا که شخصی که الان مالک موتور هست و موتور در تصرفش هست باید برای...

مشاهده

سوء پیشینه

سلام. جز سوء پیشنه موثر کیفری نیست . طبق قانون نباید ایرادی جهت استخدام شما باشه. مگر اینکه بخواند زیاد از خد و خارج از عرف و قانون سخت گیری کنند.

مشاهده

توقیف خودرو به علت خیانت در امانت

سلام. اگر چنانچه مدرک یا دست نوشته ای مبنی براینکه به طور واضح نوشته شده باشد خودرو به دیگری به صورت امانت سپرده شده داشته باشید می تونید شکایت خیانت در امانت انجام بدهید و یا اینکه حداقل شهودی در این زمینه داشته باشید ولی ...

مشاهده

ضمانت در حکم غیابی در پرونده حقوقی از متهم

سلام. سوال خیلی واضح نیست . منظورتون را دقیقا در مورد متهم و همچنین ضامن بفرمایید. در ضمن اگر شخص در دادگاه حضور پیدا کرده باشه و اقرار کرده باشد رای صادره غیابی نیست. از سویی مشخص نکردید چه کسی فوت کرده و چه کسی دادخواست اع...

مشاهده

مالی و حسابداری

سلام. این که می تونه ادعا کنه یا نه؟ باید گفت هرشخصی می تونه به دادگاه یا دادسرا جهت احقاق حق خودش مراجعه کنه و هر ادعایی را مطرح کنه. ولی مهم این که بتونه این ادعا را با دلیل یا قرائن ثابت کنه.

مشاهده

مالی و حسابداری

سلام. این که می تونه ادعا کنه یا نه؟ باید گفت هرشخصی می تونه به دادگاه یا دادسرا جهت احقاق حق خودش مراجعه کنه و هر ادعایی را مطرح کنه. ولی مهم این که بتونه این ادعا را با دلیل یا قرائن ثابت کنه.

مشاهده

افترا برای تضییع حقوق قانونی

سلام. چون دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست شوهر شما بوده پس از قطعی شدن رای از طریق دیوان ،شوهر شما باید نحوه پرداخت کلیه حق وحقوق قانونی شما را مشخص کنه تا بتونه شما رو طلاق بده. در مورد نحله هم دادگاه درست تصم...

مشاهده

پاک شدن سابقه یک شب زندان رفتن تا تامین وثیقه

سلام همانطور که شما اشاره کردید این سابقه موثر کیفری نیست و قاعدتا در آینده هیچ مشکلی جهت استخدام در ادارت دولتی و یا اخذ مثلا پروانه کسب و اشتغال ایجاد نمی کنه و اصلا جای نگرانی وجود نداره

مشاهده

تعویض پلاک

سلام. اگر دادخواست فک پلاک بدید پس از صدور رای دادگاه از طریق اجرای احکام دادگاه می تونید ماشین را هر جایی هست متوقف کنید و پلیس پلاک هایی که به اسم شما هست را فک می کنه و خودرو به پارکینگ هدایت میشه

مشاهده

شرط باطل قرارداد

سلام. سوال خیلی واضح نیست. لطفا بیشتر توضیح دهید . در مورد شرطی که شده توضیح بدید؟

مشاهده

مصادره ملک توسط بانک مسکن

سلام. خیلی سریع با بانک هماهنگ کنید و با توافق معوقات را پرداخت کنید چون ظاهرا چاره دیگری ندارید و همه مقدمات مزایده و فرصت ها ی قانونی شما به اتمام رسیده

مشاهده

پلاک ماشین

سلام. چنانچه مدرکی به عنوان فروش ندارید می تونید با استشهادیه این امر ثابت کنید و سپس با ارسال اظهارنامه از کسی که الان ماشین در تصرفش هست درخواست کنید که فک پلاک کنه و یا اینکه اگه با توافق حل نشد اقدام ارائه دادخواست فک پ...

مشاهده

چگونه غرامت بگیرم

سلام. سوال واضح نیست. منظور چه نوع غرامتی هست . توضیح بیشتر نیاز است

مشاهده

منع خدمات خودرو

سلام . باید برای امتقال سند خودرو و فک پلاک اقدام کنید اگر با توافق انجام شد که بهتر در غیراینصورت مراجعه به دفتر خدمات الکترونیک قضایی و طرح دادخواست الزام به انتقال

مشاهده

نزول

سلام. اثبات این قضیه خیلی سخته و معمولا دادسرا و دادگاه ها هم خیلی نظر مثبتی در مورد این قضیه ندارند. ضمن اینکه در قانون هر دو نفر مجرم هستند هم ربا دهنده و هم ربا گیرنده .

مشاهده

ضرب و جرح و فحاشی

سلام . باید به یک وکیل دادگستری وکالت بدید که بره و کامل پرونده رو مطالعه کنه تا بتونه یک لایحه اعتراضیه کامل برای شما بنویسه.

مشاهده

ابلاغیه

سلام. به نظر می رسه شما فعلا طبق نظریه کاردان فنی مقصر شناخته نشدید و ممکن طرف مقابل شما به نظریه اعتراض کنه و اظهار نظر در مورد تصادف به کارشناس یا هیات کارشناسان سپرده بشه و درصدی از تقصیر به عهده شما گذاشته بشه.

مشاهده

تصادف با گاری

سلام. بستگی به این داره که چه کسی مقصر شناخته بشه. اگر گاری مقصر شناخته بشه چون احتمال زیاد بیمه شخص ثالث نداره خسارت از طریق صندوق تامین خسارات بدنی پرداخت میشه .

مشاهده

اراضی شهری

سلام. بستگی به این داره که شماچه اقدامی و برای رسیدن به چه هدفی می خواهید انجام بدید.

مشاهده

چک ضمانت تخلیه

اگرشرایط وضوابط شکلی در نوشتن اجاره نامه رعایت بشه مثلا امضا دوشاهد در ذیل اجاره نامه و...احتیاجی به گرفتن چک بابت نیست.

مشاهده

توقیف اموال

سلام. پس از پرداخت مبالغ و دریافت رسید می تونید برای مطالبه مبلغ و توقیف اموال از طریق شورای حل اختلاف علیه مالک قبلی اقدام کنید . معمولا نهایتا یک هفته توقیف ا

مشاهده

موتور سیکلت

سلام. می توانید با ارائه دادخواست فک پلاک از طریق دفترخدمات قضایی اقدام کنید با نتیجه مطلوب برسید

مشاهده

حبس تعزیری

سلام. چون در نهایت به ده سال حبس تعزیری محکوم شده اید باید حتما برید و خودتون را معرفی کنید . مگر اینکه رضایت شاکی را بگیرید که پرونده مجدد به دادگاه تجدیدنظر جهت اظهار نظر ارسال میشه و ممکن حبس به جزای نقدی تبدیل بشه

مشاهده

حبس تعزیری

سلام. چون در نهایت به ده سال حبس تعزیری محکوم شده اید باید حتما برید و خودتون را معرفی کنید . مگر اینکه رضایت شاکی را بگیرید که پرونده مجدد به دادگاه تجدیدنظر جهت اظهار نظر ارسال میشه و ممکن حبس به جزای نقدی تبدیل بشه

مشاهده

جلب ثالث

سلام. فقط صادرکننده چک مسوولیت پرداخت وجه چک را داره.

مشاهده

مجهول المکان بودن فرد با داشتن حکم جلب

سلام. از طریق دادسرا و همون شعبه ای که شکایت کرده اید اگر موفق به جلب متهم نشدید از طریق نشر آگهی اقدام خواهدشد.

مشاهده

مجهول المکان بودن فرد با داشتن حکم جلب

سلام. از طریق دادسرا و همون شعبه ای که شکایت کرده اید اگر موفق به جلب متهم نشدید از طریق نشر آگهی اقدام خواهدشد.

مشاهده

سوءپیشینه

سلام. خیر. سوءپیشینه محسوب نمیشه

مشاهده

سوءپیشینه

سلام. خیر. سوءپیشینه محسوب نمیشه

مشاهده